БАИС – с очаквания за подобряване на бизнес-климата и лоялна надпревара и в сектор изолации

В периода, предхождащ Общото събрание на БАИС, проведено в края на м. април и след приетата на форума Програма за дейност през 2005 г., Българската асоциация за изолации в строителството продължи активно да работи за реализиране на своите цели и задачи.

В края на март, съвместно с Агенцията по енергийна ефективност проведе конференция по въпроси, свързани с енергийната ефективност на сгради и оценяване съответствието на строителните продукти. Сред акцентите на форума беше и представянето на чуждия опит в прилагането на директивите за енергийна ефективност, т. напр. Директива – 2002/91/ЕС. Това е съвместна директива на европейския парламент и Съвета на Европа и е изключително актуална, тъй като цели подобряването на енергийните характеристики на сградите в Европейския съюз чрез реализирането на рентабилни мерки.

Предстоящо е внасянето на предложения за промени в ЗУТ, които ще целят въвеждането на част “Изолации” в проектите. Само така ще може да бъде следено точното приложение на изолационните продукти – един задължителен по своята същност контрол.

България е една от малкото европейски страни без приет и действащ Закон за браншовите организации. В тази насока очакванията са това да бъде сред първите закони, които новият парламент ще приеме.

Фирмите-членки на БАИС ще се впишат дългосрочно в процеса на саниране на сградния фонд в страната, което ще стане на по-следващ етап. Сега се провежда акредитирането на фирми за извършване на енергийноефективни услуги, които ще извършват обследване на сгради по отношение на енергийната ефективност и необходимите мероприятия за нейното постигане и ще ги сертифицират. Това, както и самото саниране на сгради е вече извървян път в държави като Германия и Полша, например. Опасенията на асоциацията са свързани основно с методиката за извършване оценката на сградите, която, както личи по всичко, ще погълне значителна част от средствата за саниране, отпускани от европейските фондове. В момента тя проучва начина, по който е действано в споменатите държави. Постъпилата до този момент информация сочи, че подходът е бил типов, т.е. цели комплекси, строени по една и съща технология и в климатично еднакви зони, са били подлагани на окрупнени одити.

Сред основните проблеми, с които се сблъскват членовете на асоциацията се открояват нелоялната конкуренция и некоректните практики в строителния бранш. Трудности съпровождат и самото сертифициране на материалите, предвид несъвършенствата на нормативната база и състоянието на процеса в самия ЕС.

Проблемът с нелегалния внос на материали е много сериозен, тъй като до този момент държавата не е повлияла върху незаконния внос на материали, особено от Турция, който сериозно пречи на дейността на търговските фирми. Нееднократно се провалят проекти на фирми поради по-ниските цени на материали, които се внасят нерегламентирано, без да се плаща ДДС и без да се съблюдават правата върху интелектуалната собственост. Асоциацията нееднократно е сезирала компетентните органи и ще продължи да го прави и вбъдеще. Ясно е, че успешното разрешаване на проблема е свързано със задействането на ефективни държавни механизми, които по категоричен начин да ограничат тези порочни прояви. Те дърпат назад легалния бизнес и основно влият главно върху неговата конкурентноспособност – нещо недопустимо в една държава, която скоро ще стане част от обединена Европа.

Новост е първото участие на фирми от БАИС през тази есен в Палата №4 на Международния панаир в Пловдив, определена за представителна в областа на изолациите. Повече от половината от членовете на асоциацията ще се включат в общия блок със самостоятелни щандове. Всичко в областта на изолациите – топлоизолационни, хидроизолационни системи и защитни покрития ще се представи на едно място. Инициативата е преди всичко жест към потребителя, на когото ще бъде спестено време и ще му бъде дадена възможността на едно място да види и съпостави нещата, които го интересуват. Осемнадесетте на брой щандове ще бъдат обозначени със специален знак на БАИС. Ще има и отделен информационен щанд на асоциацията, която ще презентира дейността си през панаирните дни.

Може да харесате още...