« Обратно към ФИРМИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС)

    • Адрес:
    • бул. Христо Смирненски 1, корпус А, ет. 4, офис 5
    • България

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) е юридическо лице, съгласно законите на Република България. Тя е учредена на 15.04.2003 г. в гр. София като сдружение по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

По своята същност сдружението е обединение на стопански субекти, надлежно регистрирани съгласно българското законодателство, работещи в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството, научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша, които имат общ интерес за обезпечаване качеството на крайния продукт.

Oсновни цели на БАИС
Подпомагане членовете на сдружението при тяхната работа;
Регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на изолациите в строителството;
Съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България;
Подпомагане на компетентните държавни органи при привеждане изискванията на законодателството в България в съответствие с тези в Европейския съюз;
Сертифициране и класификация на фирмите от бранша;
Борба срещу нелоялната конкуренция и некоректните практики;
Обезпечаване качество на извършваните работи, спазването на гаранционните срокове и изискванията на законодателството;

Дейности на БАИС
Сдружението осъществява целите си посредством следните дейности
Изграждане на система за гарантиране на качеството;
Издаване на периодичен бюлетин за добрите и лошите практики в бранша, технически и технологични новости, новости в нормативната база у нас и в ЕС;
Изграждане на система за обучение на изпълнителски кадри;
Стимулиране инициативността на членовете;
Разширяване на диалога между фирмите от бранша;
Представителство и поддържане на контакти с държавни органи с оглед защитата на интересите на членовете и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, стандарти и др., касаещи дейността на фирмите-членки;
Предотвратяване на евентуалните нарушения, свързани със Знака за качество;

Визия на БАИС
С изпълнението на основните цели и дейности се изгражда визията на сдружението
Легитимиране на работещите в областта на изолациите фирми от асоциацията;
Ограничаване на влиянието върху пазара на нелоялните конкуренти и некоректните практики;
Спазване на гаранционните срокове и изискванията на законодателството;
Предлагане на качествени материали и услуги на пазара;

Членства на БАИС
Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) членува в Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Камара на строителите в България (КСБ), Български институт по стандартизация (БИС) и Национална асоциация за покривни работи (NRCA), САЩ.