« Обратно към ФИРМИ

БЕНТОНИТ АД

    • Адрес:
    • Кърджали, бул. Беломорски 97
    • България
    • 6600

Фирма “Бентонит”АД, гр. Кърджали е с дългогодишни традиции в добива и преработката на нерудни полезни изкопаеми. Началото е поставено през 1951 г. на основата на азбест и слюда, а няколко години по-късно към тях се прибавят и фелдшпат, талкомагнезит, бентонит, перлит, зеолит.
През 1989 дружеството е преобразувано в “Бентонит”ЕАД, а през 1998 г. след приватизиране, то е регистрирано като “Бентонит” АД.
Днес във фирмата се произвеждат редица продукти с широк спектър на приложение.

Дейността на дружеството е в две основни направления: добив на полезните изкопаеми и преработка на същите до получаване на краен продукт. Добивът се осъществява по открит способ.

Лабораторията към “БЕНТОНИТ” АД има натрупан богат опит в своето на 40 – годишно съществуване. Оборудвана е с модерна апаратура използвана при изследвания и тестване на бентонит, перлит и зеолит. Дейността и включва текущ контрол на производствения процес, окачествяване на крайните продукти произвеждани във фирмата и изследвания по нови продукти и технологии.

В областта на промивните течности се провеждат изпитания на апарати от фирма “БАРОИД” така както е регламентирано в API RP 13 B.

В областта на леярските изпитания се прилагат методи от утвърдените международни стандарти, като изпитанията се провеждат на апарати на фирма “Георг Фишер”.

Модерно обзаведените лаборатории, отлично подготвените специалисти, качествените химически материали доставяни от престижни фирми, които се използват при анализите, както и непрекъснатите контакти с научни институти гарантират високото качество на резултатите от изследванията по химичен, минераложки и фракционен състав а също технологичните свойства на изследваните суровини и крайни продукти.