« Обратно към ФИРМИ

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД

    • Адрес:
    • Девня, Индустриална зона
    • България
    • 9160

ПРИЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТЕНИ СПЕЦИАЛНО ЗА КЛИЕНТА - www.i-nova.net

С годишен призводствен капацитет от приблизително 75 милиона тона цимент, Италчементи Груп е петият по големина производител на цимент в света. Компанията – майка, Италчементи С.п.А., е едно от 10-те най-големи индустриални предприятия в Италия и фигурира на Италианската стокова борса. Компаниите от Италчементи Груп обединяват експертния опит, знанията и културата на 21 държави на 4 континента и се гордеят със своята производствена мрежа от 55 циментови завода, 10 смилателни центрове, 8 терминала, 91 кариери за агрегати и 494 бетонови възли. Продажбите на Групировката за 2010 г. възлизат на почти 4.7 милиарда Евро, а персоналът й е около 20 000 души.  

Италчементи Груп навлиза на българския пазар през 1998 г. с приватизацията на Девня Цимент и Вулкан Цимент година по-късно. Днес Италчементи Груп е най-големият производител на цимент в България, с годишен производствен капацитет от 2.5 милиона тона. Освен това, Групировката осигурява над 350 директни работни места, както и около 500 индиректни на територията на двата си завода. Девня Цимент И Вулкан Цимент предлагат най-широката продуктова гама в сферата си на българския пазар и са ексклузивни доставчици на голямо разнообразие от специализирани продукти. Благодарение на широкия индустриален опит на Компанията, Италчементи Груп е утвърдила изключително научно и технологично ноу-хау, благодарение на което предвижда, разбира и предприема необходимите мерки, отговарящи на пазарните тенденции. В резултат на това, Компанията непрекъснато създава нови продукти, които представят свежи високотехнологични решения, чиято цел е да задоволят очакванията и изискванията на клинетите.

Затвърждавайки своя интерес към България като врата към пазара на цимент в Източна Европа, до момента Италчементи Груп е инвестирала над 400 милиона лева в България, с което се нарежда сред най-големите чуждестранни инвеститори в страната. Това включва както придобиването на съществуващите производствени мощности, така и значителни инвестиции, вложени в модернизирането на заводите, с цел подобряване стандартите по качество и намаляване негативното влияние на дейността върху околната среда.

Съобразно поетия от Италчементи Груп ангажимент към Устойчиво Развитие, Компанията не спира да поставя грижата за околната среда и безопасността в центъра на своите управленски политики и корпоративна култира. Девня Цимент АД насочва всичките си усилия към инициативи, свързани с Устойчивото Развитие, възприемайки екологичен подход на работа и стандарти по качество в синхрон със законодателството на ЕС. като социално отговорна компания, Девня Цимент АД запазва своя ангажимент да предоставя помощ на общностите в районите, в които оперира.   Българските заводи на Италчементи Груп притежават Сертификат за Система за управление на енергията ISO 50001:2011, ISO 14001 – система и политика за защита на околната среда, ISO 9001 – Сертификат за управление на качеството, както и ISO 14064 – за Въглероден отпечатък, изпълнявайки високите изисквания на местния пазар и на европейските стандарти.

ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЛИНКЕР И ЦИМЕНТ В ЗАВОДА НА ‘ДЕВНЯ ЦИМЕНТ’ АД”

През м. март, 2012 г. „Девня Цимент“ АД официално обяви старта на етапа по изграждане на проекта Реконструкция и модернизация на инсталацията за производство на  клинкер и цимент в завода  на „Девня Цимент”АД - един от най-големите проекти в България през последните 20 години на стойност 160 милиона Евро. На 10.04.2012 г. Премиера Бойко Борисов присъства на извършването на официалната първа копка като връчи Сертификат за инвестиция Клас А на дружеството. Новата производствена линия ще бъде въведена в експлоатация в началото на 2015 г., като годишният ѝ капацитет ще бъде близо 1.5 милиона тона цимент, превръщайки я в най-голямата по рода си в Европа на Групата. Строителството на новия завод ще стартира незабавно, като това ще донесе в България най-добрите съвременни технологии в производството на цимент, заедно с най-модерните и осъвременени процеси и системи по контрол на безопасността и околната среда.  Генералния изпълнител на проекта е фирма - SINOMA/CBMI.

Новият проект носи със себе си редица икономически и екологични ползи, включително:
- Най-добрата налична технология в производството на цимент в България с най-модерни и в крак с времето процеси, както и системи за контрол на околната среда и безопасността;
- Инвестицията ще увеличи ефективността на производствения процес, значително намаляване на прах и емисиите на CO2, намаляване на консумацията на вода, генерирането на отпадъци (0), както и подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни горива - RDF и биомаса;
- Увеличение на приноса си към българският търговски баланс чрез увеличаване на своя износ през пристанище Варна Запад;
- Инвестиционният проект се очаква да генерира приблизително 1000 работни места по време на строителната фаза;
- Очаква се да се отрази положително връху цялата икономическа дейност на индустриалната зона на Девня, както и върху всички други заинтересовани страни, доставчици и подизпълнители.