pixel

Хабитат България проведе Втори Национален жилищен форум

Nankov

Днес Хабитат България, съвместно с коалиция Достоен дом за втори път организираха Втори Национален жилищен форум в партньорство с МРРБ и Винербергер.

Програмата на форума бе структурирана в три панела: „Жилищна политика“, Енергийна ефективност на жилищните сгради“ и „Жилищни условия на уязвими и маргинализирани групи“.

Събитието беше открито от зам. министър Николай Нанков, който подчерта дейността на МРРБ при разработването на стимули за насърчаване на частните инвестиции за енергийна ефективност в жилищния сектор. Той посочи, че приоритетната за правителството Национална програма за енергийна ефективност  на многофамилни жилищни сгради ще допринесе не само за подобряване на енергийните характеристики и състоянието на сградите, но и за повишаване на стандарта на живот, намаляване на разходите за отопление, повишаване на сигурността на жилищата и модернизиране и естетизация на градската среда.

Инвестицията от над 1 млрд. лв. е насочена и към съживяване на икономиката, като реализацията й ще съдейства за разкриването на нови работни места за малките и средни строителни фирми в регионите, подчерта той. Николай Нанков напомни, че влезлите в началото на месец април т.г. промени в Закона за управление на етажната собственост дават възможност да се постигане по-голяма прецизност, както по отношение на правомощията и задълженията на етажната собственост, така и относно осъществяването на контрол при изпълнението на тези задължения. Законът дава „стимули“ за колективно решаване на общите проблеми в многофамилни жилищни сгради. Според него разработване на социално ориентирана жилищна политика на национално ниво ще доведе до създаване на социален жилищен сграден фонд. Това може да се реализира чрез създаване на алтернативи за семействата с ниски доходи и хора в неравностойно положение и по този начин да бъде гарантиран достъп до достойно жилище на приемлива цена или наем.

Заместник-министърът припомни, че със средства по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 бяха реализирани мерки за социално-икономическо приобщаване чрез подобряване състоянието на жилища, образователна, социална и културна инфраструктура.

Buglov

МРРБ представи своята дейност и чрез участие на двама експерти по стратегическите въпроси на жилищната политика, съответно, в първия панел – г-жа Гергана Благиева, Директор „Жилищна политика“, представи съществуващата законова рамка на жилищната политика в България, а във втория  – инж. Виолета Амзина, експерт в Дирекция „Жилищна политика“, напредъка по програмите за енергийна ефективност.

Европейският опит за провеждане на жилищна политика бе разгледан от Sandra Jurasszovich, представител на Института за недвижими имоти, строителство и жилищна политика в Австрия.

В дискусията бяха обсъдени и възможностите за провеждане на общинска жилищна политика от Даниела Ушатова от Националното сдружение на общините в България. Тя и зам. кметът на Габрово Николай Меразчиев споделиха за множеството проблеми, които съпътстват провеждането на програмата за Енергийна ефективност и предизвикателствата пред общините.

По време на форума, бе отделено специално внимание на глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за правото на жилища – Solid Ground. Кампанията има за цел да привлече вниманието към често пренебрегваната роля на парцелите за жилищно строителство, като окаже влияние върху политиките регламентиращи поземлената собственост в четири ключови области: осигуряване на право на собственост върху земя, извършване на подобрения в бедни квартали, устойчивост при бедствия и равенство между половете. Към днешна дата, 75 процента от поземлената собственост в световен мащаб не е правно документирана, оставяйки милиони хора в развиващите се страни уязвими за изгонване или преместване вследствие на бедствие.

Г-жа Ася Добруджалиева, Мениджър проекти към Хабитат България, сподели, че България е една от седемте избрани организации от цял свят и единствената в Европа, която в рамките на кампанията Solid Ground ще работи целенасочено за изменение на националното законодателство с цел осигуряване на достъп до земя за жилищно строителство и обществена инфраструктура за уязвими групи от населението. Организацията планира да разработи законодателни промени базирани на редица изследвания и да организира експертни дискусии сред широката общественост и в медиите.

В заключение на събитието, г-н Минчо Бенов, Национален директор на Хабитат България, обобщи, че „Осигуряването на възможност за широка дискусия по предизвикателствата на жилищната система и националните и местни жилищни политики е гаранция за успешното решаване на проблемите с участието на всички заинтересовани страни и на базата на широка експертност и обща визия”.

Habitat

Може да харесате още...