Izobeton – революционният продукт в строителството

Многогодишни изследвания в световен мащаб показват, че над 80% от живота си човек прекарва в сградите. Когато говорим за сгради, ние в действителност разбираме съвкупността от сградната обвивка (огражденията) и инженерните системи за поддържане на условията за живот в нея (необходимия микроклимат).

В тази си цялостност сградите се явяват един от значимите консуматори на енергия, по повод на което бе създаден закон за енергийната ефективност, с който се регламентира задължителен режим, към сградите – държавна и/или общинска собственост, в експлоатация, с обща полезна площ над 1000 m2 съгл. чл. 16, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност и чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-16-294 от 11.04.2008 г. за обследване за енергийна ефективност, съгласно която на задължително обследване и сертифициране за енергийна ефективност подлежат посочените обекти – сгради държавна и/или общинска собственост.

Сертифицирането на сграда за енергийна ефективност се извършва с цел оценяване и удостоверяване на определено ниво на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ и реализиране на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийние характеристики на сградите.

– В случай, когато сградите са със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление В от скалата на класовете на енергопотребление по чл. 19 от Наредбата за енергийните характеристики на обектите получават сертификат категория А.
– В случай, когато сградите са въведени в експлоатация до 1990 г. и са със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление С от скалата на класовете на енергопотребление по чл. 19 от Наредбата за енергийните характеристики на обектите получават също сертификат категория А.
– В случай, когато сградите са със стойност на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление D от скалата на класовете на енергопотребление по чл. 19 от Наредбата за енергийните характеристики на обектите получават сертификат категория Б.
– В случай, че не се установи съответствие на интегрираната енергийна характеристики с еталонните технически норми, обследването завършва с подробен доклад и посочване на необходимите енергоспестяващи мерки за достигане на изискванията за изчислената енергийна характеристика.

ТЕНДЕНЦИИ……..

След петролните кризи през седемдесете години на 20 век и в началото на 21 век, както и глобалното затопляне енергоспестяването се превръща в основна цел на развитите държави.

При енергоспестяването се реализират не само икономии на енергия, а се постига и  екологичен ефект.

Ограждащите елементи оказват голямо влияние върху разхода на енергия. За постигане на нормативните коефициенти на топлопреминаване през стени, подове и покриви се използват най-различни топлоизолационни материали, с което се оскъпява себестойността на сградите.

За тухлена зидария с дебелина 0,25 m е необходима  полагането на топлоизолационен материал от около 0,04 до 0,06 m за постигането на коефициент на топлопреминаване по-малък от нормативния 0,5 W/m²K.

Проблем, който възниква при изпълнението на тези конструкции с топлоизолационен материал е конденз, който се появява най-често при неспазване на технологиите и некачествено изпълнение.

Ето защо цел на настоящата презентация е да представи нов вид материал, чрез който се достига нормативният коефициент на топлопреминаване за стени без допълнителна изолация.

Няколко изречения за фирмата ( кога е създадена и др.)

Създадени са блокове от (материал и структура) с размери 200/300/600 mm, D = 350 kg/m³, които са лесни за монтаж, транспорт, измазване, както и за прикрепване на дюбели, контакти, вкопаване на кабели и тръби.

Структура

Зидария от блокове IZOBETON

Направени са изследвания в лаборатория ”АСИСТ – Инженеринг” ООД, която е акредитирана строителна лаборатория, с които е установен коефициент на топлопроводност λ = 0,1 W/mK,Протокол № 488-3/19.04.2008 г.

За постигане на по-малък коефициент на топлопреминаване от нормативния (U = 0,50 W/m²K)  е достатъчнo блоковете да бъдат с дебелина от 0,2 m, с вътрешна и външна мазилка по 0,02 m  и коефициентът на топлопреминаване ще е U = 0,45 W/m²K.

Това е доказателство, че не е необходима допълнителна топлоизолация и оскъпяване на конструкцията на външна стена, както е при газобетоновите блокчета и решетъчните тухли с дебелина от 0,25 m.

IZOBETON – звукоизолационни качества

Направени са изпитания и за шумоизолация, както и за пожароустойчивост. Съгласно изпитанията за пожароустойчивост материала е трудно горим и се отнася в клас В1 по европейските стандарти.
Звукоизолационните качества на IZOBETON отговарят на всички съвременни изисквания за шумоизолация на жилищни, аднимистративни и обществени сгради.

Зидария от IZOBETON с дебелина 20 см. Без всякакво покритие или обработка притежава претеглен индекс на въздушен шум Rw 36 dB. Параметрите за зидария от IZOBETON с дебелина 25 см. са Rw 41 dB.

IZOBETON – лека и прецизна геометрия

IZOBETON марка D350 е материал с гранична плътност 350 kg/m³, което е много важно качество отличаващо го от останалите материали за зидария. IZOBETON марка D350 означава, че 1m³ тежи не повече от 350 kg. За сравнение 1m³ керамични тухли тежи близо 2000 kg.

Сграда проектирана за изпълнение с IZOBETON марка D350 означава спестяване до 30% от стоманобетонната конструкция – все пак за сравнение квадратен метър зидария IZOBETON тежо 70 kg срещу 500 kg за керамичната тухла.

Ниската обемна плътност на материала го прави много подходящ за реконструкции и ремонти на стари сгради, надстрояване на надпокривни пространства и за „българското ноу хау” иззиждане на балкони.

Прецизната геометрия на материала води до икономии при полагането на външни и вътрешни мазилки и шпакловки.

IZOBETON – паропропускливост и мразоустойчивост

IZOBETON е с отлична паропропускливост. Когато не е нарушена от запечатващи покрития, позволява т.нар. ефект на „дишане” на изградените конструкции, без да позволява отлагане на конденз и задържане на вода.

IZOBETON не се явява като хранителна среда за микроорганизми, гризачи и плесени и не подлежи на гниене.

IZOBETON е с отлична мразоустойчивост, което гарантира дълъг живот на изградените конструкции.
Зидането на стени от бликчета IZOBETON е много по-лесно и бързо от традиционното, поради големите размери на блокчетата, ниското им обемно тегло, прецизната им геометрия и отличната им обработваемост.

Материалът е използан за построяването на много обекти у нас и в чужбина (фиг.1.4,1.5,1.6,1.7).

Варна

Блоковете за зидане IZOBETON  са изработени 100% от първични материали. Използват се за изграждане на не носеща външна и вътрешна зидария при строителство на обществени и жилищни сгради, едно-или многофамилни жилища, бизнес центрове, детски градини, болници и други сгради.

В заключение ще бъде споменатo, че цената на 1 m² зидария от “IZOBETON” e между* 165 и 180 лв (в зависимост от размера на блокчетата), което е по-евтино от другите конструкции с около 1,5 пъти.

*Корекцията е по инициатива на izolacii.eu и е направена с данни от izobeton.com..

Може да харесате още...