pixel

Ниско-ергийните сгради – лъч светлина във строителния сектор

Ниско-ергийните сгради, които предоставят възможност са спестяване на CO2 емисии, все още имат ограничено присъствие на пазара.  Това е една от причините, поради които Европейската комисия планира да се фокусира върху строителния сектор.  По този повод на годишния конгрес на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) в Истанбул, Европейската комисия и по-специално нейният заместник-председател Антонио Таяни представи основните насоки на Стратегия за увеличаване на конкурентоспособността на строителния сектор, които ще бъдат представени в края на лятото.  Предвидените действия ще включват:

1.стимулиране на благоприятни условия за инвестиции, по-специално в обновяването и поддръжката на сгради и инфраструктурни обекти чрез насърчаване на финансови инструменти като гаранции по заеми и проектни облигации, както и мерки за насърчаване и стимулиране на национално ниво като намалени ставки на ДДС;
2. насърчаване на иновациите и подобряване на квалификацията на работниците чрез стимулиране на мобилността и обмена на информация по учебните програми, пазара на труда и нуждите на служителите;
3. подобряване на ефективността на ресурсите и екологичните показатели, насърчаване на взаимното признаване на устойчиви строителни системи в Европейския съюз;
4. осигуряване на стандартизирани кодове на елементите, което ще улесни строителните фирми при работата им в други държави-членки на съюза;
5. насърчаване земането на стабилни световни позиции на европейските строителни предприятия, което ще стимулира  доброто изпълнение и гарантирането на устойчиви стандарти в трети страни.

Строителният сектор играе изключително важна роля в европейската икономика, генерирайки 6,3% от БВП (тази цифра достига почти 10%, ако се добавят и производителите на строителни продукти, архитекти, инженери и др.) и осигуряват 20 милиона работни места, главно в микро и малки предприятия. Развитието на строителния сектор може значително да повлияе на развитието на цялата икономика.  Енергийната ефективност на сградите и ресурсна ефективност в производството, транспортирането и употребата на продукти за изграждане на сгради и инфраструктурни обекти имат важно значение върху качеството на живот на европейците. Конкурентоспособността на строителните компании е важно не само за растежа и заетостта като цяло, но също така за да се гарантира устойчивостта на сектора. За да отговорят на основните предизвикателства, маркирани по-горе, се подготвя Европейска стратегия за следващото десетилетие, която ще бъде представена скоро.

Защо е необходима стратегията?
• Въвеждането на определението за сгради с почти нулева Енергийна консумация (NZEB), както е договорено в преработването на директивата за енергийните характеристики на сградите, ще бъде голямо предизвикателство за строителния сектор;
• Усилията за подобряване на енергийната ефективност и за въвеждането на възобновяемите енергийни източници напредват бавно;
• Пукването на имотния балон в някои от държавите-членки значително намали активността на сектора и създаде безработица;
• Има сериозен спад на търсенето в жилищния, както и в инфраструктурния сектор;
• Строителните работи са намалели с 16% между януари 2008 и ноември 2011 г. в 27-те страни членки на ЕС;
• Свиването на кредитните пазари също ще засили натиска върху инвестиции в инфраструктурни проекти;
• Секторът има недостиг на квалифицирана работна ръка;
• Ситуацията на международните пазари е критична. Трудности възникват и от условията на конкуренция в трети страни. Там са по-малко строги социалните и екологични изисквания, както и получаването на държавна помощ за местните фирми. Но Китай, примерно, е ограничил възможностите за достъп до своите пазари.

В отговор на това, Европа подготвя стратегия

Стратегията ще изложи подробен план за действие, като се фокусира върху пет основни цели:

а) стимулиране на благоприятни инвестиционни условия, като особено внимание трябва да се обърне на насърчаването на дейности за подновяването на съществуващи сгради и поддръжката на инфраструктурата.  На 30 май  Комисията за “Действия за стабилност, растеж и създаването на работни места”  предлага да се увеличи с 10 милиарда евро капиталът на ЕИБ. Допълнителният капацитет за отпускане на заеми на банката ще бъде насочен към подпомагане на сектора в различни области, включително енергийна ефективност и обновяване на жилища.

б) усилия за подобряване на човешкия капитал, зает в строителния сектор;
Необходимо е по-добро предвиждане на бъдещите нужди от умения и квалификации на заетите в сектора, за да могат да бъдат привлечени достатъчен брой студенти в съответните  професии и създаване на условия за една добра работна среда и управление на човешките ресурси, за една по-голяма мобилност на строителни работници и осъществяване на повече услуги през граница.

в) подобряване на ефективността на ресурсите, екологичните показатели и възможности за бизнес;
Пилотни проекти, разработени в контекста на “зелени” обществени поръчки и регионално планиране могат да предоставят на възлагащите органи подходящи инструменти за оценка.

г) укрепване на вътрешния строителен пазар;
За да се гарантира по-добро функциониране на вътрешния пазар в сферата на строителни продукти и услуги е важно тези правила да са толкова ясни и предвидими като при възможност и административните разходи трябва да са пропорционални на целите.  Европа ще работи, за да се увери, че са предвидени допълнителни мерки за намаляване на административната тежест върху сектора и подобряване функционирането на вътрешния пазар.

д) поощряване на глобалната конкурентна позиция на европейските строителни предприятия;
Специфичните изисквания по отношение на устойчивото строителство в Африка и Латинска Америка може да стимулира обществените поръчки на тези пазари да отговарят на критериите за намаляване на разходите.  Партньорството между ЕС и Африка за транспортна инфраструктура предоставя възможности за подобряване на връзките между континентите и създаване на по-надеждна и безопасна транспортна система.

Следващи стъпки
Целта е да се организира форум на високо равнище с държавите-членки и представителите на сектора, за да се обсъди изпълнението на стратегията, както и да може да се направят препоръки за промени или нови инициативи.

Основна информация
В ниско енергийни сгради, 80% от оперативните разходи могат да бъдат спасени чрез специфични интегрирани решения, но все още е ограничено навлизането им на пазара.  Досега около 20 хил. ниско-енергиини сгради са били построени в Европа, като приблизително 17 хил. от тях са в Германия и Австрия. В момента седем държави-членки на ЕС са определили за себе си, коя сграда е с ниска консумация на енергия (Австрия, Чехия, Дания, Великобритания, Финландия, Франция и Германия, Белгия ( Фландрия), а Люксембург, Румъния, Словакия и Словения планират да направят същото. Обикновено необходимото намаляване на потреблението на енергия ще варира от 30 до 50% от това, което се определя за стандартно за нови сгради.

Политиките на държавите-членки на ЕС с ниско-енергийни сгради

Австрия – след 2015 ще има субсидии само за пасивни обществени сгради.

Дания – до 2020 всички нови сгради да използват 75% по-малко енергия от тези в момента.

Финладия – 30-40% по-малко енергия до 2010 г.,стандарт за пасивни сгради до 2015.

Франция – до 2012 всички нови сгради са ниско енергиини, до 2020 новите сгради да бъдат енергийно позитивни.

Германия – до 2020 всички нови сгради да не употребяват изкопаеми горива.

Унгария – до 2020 всички нови сгради да бъдат с нулаеви-емисии, като за големи проекти това влиза в сила от 2012.

Ирландия – 60% по-малко енергия до 2010, сгради с нулева емисия до 2013

Холандия – 25% по-малко енергия до 2010, 50% до 2015 и енергиино независими до 2020

Обединеното кралство – 44% до 2013 и нула-емисионни сгради до 2016

Швеция – енергията използвана за затопляне на квадратен метър да бъде намалена с 20 цента до 2020 и 50 цента до 2050 в сравнение с 1995.

Подготвено от Комисията по международна дейност и евроинтеграция към КАБ

 

Може да харесате още...