« Обратно към ПРОДУКТИ

лепило СТИРОКОЛ®

STIROCOL®  пред­­с­­­тав­­­ля­­ва су­­ха хо­­мо­­ген­­­на смес произведена на база цимент, минерални пълнители, полипропиленови фибри и полимерни добавки, която се из­­­пол­­з­­­ва за за­­леп­­­ва­­не и шпак­ло­ва­не на тер­­­мо­­и­­зо­­ла­­ци­­он­­­ни плос­кос­ти от ек­с­пан­ди­ран пе­но­по­лис­тирол (стиропор) и минерална вата. Ле­­пи­­ло­­то е с от­лич­ни ек­с­п­ло­а­та­ци­он­ни ка­чес­т­ва и тех­ни­чес­ки по­ка­за­те­ли, при­те­жа­ва­ ви­сок ко­е­фи­ци­ент на во­до­ус­той­чи­вост и сцеп­ле­ние с ос­но­ва­та. Вло­­же­­ни­­те в про­­дук­­­та по­­лип­­­ро­­пи­­ле­­но­­ви фиб­­­ри, създават оп­­­ти­­мал­­­на кон­­­фи­­гу­­ра­­ция и оси­­гу­­ря­­ват за­­щи­­та сре­­щу пук­­­на­­ти­­ни, по­­ви­­ша­­ват ус­­­той­­чи­­вост­­­та при удар и раз­­д­­­ро­­бя­­ва­­не, при­­да­­ват ос­­­та­­тъч­­­на якост и пре­дот­в­ра­тя­ват об­ра­зу­ва­не­то на не­кон­с­т­рук­тив­ни пук­на­ти­ни. Вър­ху шпак­ло­ва­ни­те плос­кос­ти мо­гат да се на­на­сят всич­ки ви­до­ве ма­зил­ки, фини шпакловки и фа­сад­ни бои. Лепилото е хидро и мразоустойчиво.

РАЗ­­­ХОД­­­НА НОР­­­МА:

ле­пе­не:  -  2,5 - 4  кг/м2

Шпак­ло­ва­не:  -  2 - 3 кг/м2

СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения. Забележка: Да се пази от влага и намокряне!

ТЕМПЕРАТУРЕН ИНТЕРВАЛ ЗА РАБОТА: 5°- 35°С

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!