« Обратно към ПРОДУКТИ

лепило TERMOCOL®

TERMOCOL® пред­­с­­­тав­­­ля­­ва су­­ха хо­­мо­­ген­­­на смес произведена на база цимент, минерални пълнители, полипропиленови фибри и полимерни добавки, която се използва за ле­­пе­­не и шпак­­­ло­­ва­­не на тер­мои­­зо­­ла­­ци­­он­­­ни плос­­­кос­­­ти от ек­­с­­т­­­ру­­ди­­ран пе­­но­­по­­лис­­­ти­­рол “Сти­­ро­­дур”, “Сти­­ро­­фом”, “Фибран”, “Ursafoam”, “Deltadur” и други марки, плочи от твърда минерална вата, перлитови плочи и други.
Вло­­же­­ни­­те в про­­дук­­­та по­­лип­­­ро­­пи­­ле­­но­­ви фиб­­­ри, създават оп­­­ти­­мал­­­на кон­­­фи­­гу­­ра­­ция и оси­­гу­­ря­­ват за­­щи­­та сре­­щу пук­­­на­­ти­­ни, по­­ви­­ша­­ват ус­­­той­­чи­­вост­­­та при удар и раз­­д­­­ро­­бя­­ва­­не, при­­да­­ват ос­­­та­­тъч­­­на якост и пре­дот­в­ра­тя­ват об­ра­зу­ва­не­то на не­кон­с­т­рук­тив­ни пук­на­ти­ни. Вър­ху шпак­ло­ва­ни­те плос­кос­ти мо­гат да се на­на­сят всич­ки ви­до­ве ма­зил­ки, фини шпакловки и фа­сад­ни бои.

Лепилото е хидро и мразоустойчиво.

Раз­ход­на нор­ма:

Ле­пе­не: 2,5 - 4 кг/м2

Шпак­ло­ва­не: 2 - 3 кг/м2

 ТРАЙНОСТ: 18 месеца

СЪХРАНЕНИЕ: В оригинални опаковки, подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови помещения. Забележка: Да се пази от влага и намокряне!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!