« Обратно към ПРОДУКТИ

шпакловка СИТИКОЛ® Термо класик

Сива шпакловка за топлоизолации.
Из­­­пол­­з­­­ва за шпак­ло­ва­не на тер­­­мо­­и­­зо­­ла­­ци­­он­­­ни плоскости от ек­с­пан­ди­ран и екструдиран пе­но­полис­тирол (XPS, EPS).
Шпакловката е с от­лич­ни ек­с­п­ло­а­та­ци­он­ни ка­чес­т­ва и тех­ни­чес­ки по­ка­за­те­ли, при­те­жа­ва­ ви­сок ко­е­фи­ци­ент на во­до­ус­той­чи­вост и сцеп­ле­ние с ос­но­ва­та. В про­дук­та са вло­же­ни полип­ро­пи­ле­но­ви фиб­ри, ко­и­то при­те­жа­ват оп­ти­мал­на конфи­гу­ра­ция, оси­гу­ря­ва­ща за­щи­та сре­щу пук­на­ти­ни, по­ви­ша­ват ус­той­чи­вост­та на удар и раз­д­ро­бя­ва­не, при­да­ват ос­та­тъч­на якост и пре­дот­в­ра­тя­ват об­ра­зу­ва­не­то на не­кон­с­т­рук­тив­ни пук­на­ти­ни.

Разходна норма:  2 - 3 кг/кв.м

Опаковка: 25 кг.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!