pixel

Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III) прие Нов дневен ред за градовете

Третата конференция на Обединените нации за жилищна политика и устойчиво градско развитие (Habitat III), която се проведе в Еквадор, завърши с одобряването на Декларацията от Кито за приемане на Нов дневен ред за градовете. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова беше начело на българската делегация на форума на високо ниво и участва в обсъжданията на документа и в неговото единодушно приемане.

В Декларация от Кито се подчертава, че урбанизацията е водеща тенденция на 21-ви век, като се очаква до 2050 г. градското население по света почти да се удвои, което поставя огромни предизвикателства за устойчивост по отношение на жилища, инфраструктура, основни услуги, безопасността на храните, здравеопазване, образование, работни места, безопасност, природни ресурси и др. Има нужда да се използват възможностите на урбанизацията като двигател за устойчив и приобщаващ икономически растеж, социално и културно развитие и опазване на околната среда, се казва още в текста.

Новият дневен ред за градовете се приема като обща визия и политически ангажимент за насърчаване и осъществяване на устойчивото градско развитие, като историческа възможност градовете и населените места да изиграят ключова роля за постигане на целите като двигатели на устойчивото развитие в свят, който все повече се урбанизира, се заявява в Декларацията от Кито.

В документа се акцентира още върху координацията на всички нива за изпълнение на целите му, а като приоритетни са откроени насърчаването на постоянен и устойчив икономически растеж, защитата на околната среда, намаляването и управлението на риска от бедствия, равенството между половете и борбата с различните видове дискриминация, защитата на културата и културното многообразие и др.

В плана за приложение на Новия дневен ред за градовете са заложени различни дейности, сред които такива, свързани с устойчивото и издръжливо градско развитие, със социално приобщаване, край на бедността, създаване на равни възможности за всички и др.

Процесът ХАБИТАТ III е обвързан с целите за устойчиво развитие и с Дневния ред за устойчиво развитие 2030. Третата конференцията в Еквадор предложи възможност на най-високо ниво да се обсъдят предизвикателствата пред планирането и управлението на населените места, за да могат те да изпълнят ролята си на основни двигатели за устойчиво развитие, а оттам и за реализиране на новото глобално развитие и постигане на целите, свързани с борбата с изменението на климата. Тези теми са на дневен ред още от първата конференция ХАБИТАТ през 1976 г. и втората ХАБИТАТ II през 1996 г.

Може да харесате още...