Тухлата – история с бъдеще или 10 добри причини да я предпочетем

В строителството през последните 10 години навлязоха нови и модерни технологии и материали, но керамичните тухли остават незаменим в много отношения продукт. Кои са предимства на строителната керамика пред другите градивни материали и какво я прави наистина уникална?

1. Материал с традиции, който отговаря на съвременните изисквания
Историята на тухлата е почти толкова стара, колкото и самото човечество. Още древните цивилизации са оценили значимостта на глината и необикновените й свойства. Производството на тухли датира от 8. век пр.н.е., но епохалното си развитие тухлата достига в средата на 18. век.

През годините до днес при тухлите се наблюдава постоянно развитие с цел да се постигнат оптимални характеристики, които да отговорят адекватно на все по-високите изисквания в строителството. Например, ако до преди десетилетия изискванията към тухлата бяха предимно здравина и устойчивост на атмосферни влияния, то днес към изброените свойства се причисляват високи топло- и звукоизолационни свойства; окрупняване на размерите, които улесняват работата на строителите.

2. Естествена топлоизолация и климатизация

Промените в климата и грижата за намаляване на вредните емисии в природата от една страна, както и осезателното изчерпване на изкопаемите енергоносители от друга, прави темата с ефективната топлоизолация изключително актуална. Когато искаме да сведем до минимум разходите за топлоизолация, като че ли забравяме един основен факт: Охлаждането на една сграда също изисква разход на енергия, като той е по-висок отколкото разходът за отопление. Но природата се е погрижила и за това и трябва да заложим на естественото климатизиране още, когато създаваме своя дом. Керамиката има много добра акумулираща способност. Не трябва да бъркаме топлоизолационната способност  със способността за акумулиране на топлина. Благодарение на нея температурните колебания се изравняват без да е необходимо изразходването на допълнителна енергия и микроклиматът в помещенията се регулира по естествен начин.

Керамичните блокове POROTHERM се произвеждат с добавяне на изгарящи съставки (най-често дървесни стърготини или хартиен шлам), които при изпичане изгарят и образуват порьозна структурата – фактор, който допринася съществено за подобряване на топлоизолационните характеристики на блоковете. Благодарение на специалната конфигурация на отворите на блоковете, както и на факта, че камерите са вертикални и се запечатват с разтвора по хоризонталните фуги (това гарантира топлоизолационните параметри на въздуха в тях), топлоизолацията на блоковете се подобрява значително. Например при стена, изпълнена с POROTHERM 38 N+F Hi коефициентът на топлопреминаване е 0,35 W/mK, което покрива най-новите изисквания съгласно действащата Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия.

3. Звукоизолация

Поради естеството на суровината, от която се произвеждат, керамичните блокове са с обемна плътност между 650 и 1100 кг/м³ и това гарантира добрата звукоизолация на стените, изпълнени от тях. Зависимостта между индекса на звукоизолация от въздушен шум и обемното тегло на еднослойните конструкциите (или повърхнинната плътност) е правопропорционална – колкото по-тежък е един материал, толкова по-голяма част от въздушния шум се редуцира от преградната конструкция, изградена с такъв материал.

Ако към тези факти се добави и многокамерността на блоковете POROTHERM /редуване на керамика – въздъх – керамика/, то звукоизолационната способност на стените, изпълнение с този вид блокове се увеличава допълнително с още 2-3 dB.

Лабораторните измервания на тухлена стена, изпълнена с POROTHERM 12 N+F отчитат индекс на звукоизолация 44 dB, а тези при стена от POROTHERM 25 N+F – съответно 49 dB.

Не трябва да се забравя, че правилното иззидване и запълване на хоризонталните фуги, както и последващото измазване на стените допринасят съществено за още по-добрата им звукоизолация.

4. Пожарозащита
Тухлите не горят – те вече веднъж са „минали през огъня”. Масивните тухлени конструкции имат най-високата степен на пожарозащита в сравнение с други строителни материали и най-важното – при огневи натоварвания тухлените зидове запазват целостта си и не предизвикват срутвания, както и не отделят никакви опасни за здравето или отровни газове. Благодарение на това се повишават шансовете на обитателите в такава сграда да избегнат задушаване и съответно наранявания на хората при евакуация.

Изискванията за осигуряване на граница на огнеустойчивост по критерий EI 90 минути се покриват от стена с дебелина 125 mm, a REI-M 90 – съответно с 250 mm.

5. Здравина
Керамичните тухли притежават отлични якостни показатели. При правилно изпълнение на зидариите (работа с качествени разтвори, изпълнение на зидарски превръзки и др.) керамиката наред със стоманобетона и в комбинация с него е най-подходящият материал за изпълнение на носещи конструкции. Съгласно европейския стандарт за проектиране на конструкции за сеизмични въздействия (Еврокод 8) изискванията за зидарийните тела, които могат да се използват в носещи конструкции е минимална якост на натиск ≥7,5 N/mm², условие, на което отговарят единствено плътните и решетъчни тухли, както и някои керамични блокове с вертикални кухини, напр. POROTHERM MP.

6. Микроклимат:

Комфортът на обитаване не е само добра защита от външните влияния, но и колко добре се чувстват вътре в сградата нейните обитатели. Определението за това е до голяма степен субективно, но в резултат на редица изследвания за такова усещане е необходимо повърхността на вътрешните стени да е суха и топла на пипане, ограждащите конструкции и покритията им да не предизвикват алергични реакции и да нямат неприятни за сетивата емисии. Благодарение на естествените материали, използвани в производството й, керамиката е ph-неутрален минерален продукт и не съдържа вещества, които биха предизвикали алергични реакции. Технологично постигнатата капилярна структура позволява на керамичните тухли да действат като естествен регулатор на влажността на въздуха, като поглъщат излишните водни пари във въздуха и така да минимизират както усещането за спарен въздух, така и опасността от образуване на плесен, т.е. осигуряват висока биологична поносимост за обитателите. Поддържането на оптимална относителна влажност на въздуха в помещенията и здравословният микроклимат са основни фактори за усещането за комфорт на обитаване.

7. Защита от влага:
Водопоглъщането на керамичните блокове POROTHERM, особено на тези с ниска плътност (до 1000 кг/м3), което се дължи на порестата структура на черепа на тухлата, е висока (16-18%). Благодарение на капилярната си структура обаче тухлите също така бързо и напълно отдават влагата, която са поели, т.е. те „дишат”. Паропропускливостта им на водни пари е една от най-високите (μ=5-10) и това е едно от най-ценните им свойства. На практика иззиданите стени са абсолютно сухи и техните топлоизолационни свойства не се влияят негативно от повишено съдържание на влага. Влагата, съдържащата се в тухлените стени, се движи от 0,05 до 2,86 %, като средната стойност е 0,45% по маса. Практически влажност ≤0,5% не повлиява на топлопроводността и изчислителните стойности са почти идентични с експлоатационните.

8. Екологичност:

Керамичните тухли се произвеждат от 100% естествени материали, а именно: глина, вода и въздух.

Огромно значение придобива и т.н. екологичен баланс на строителните материали – колко екологично е тяхното производство; колко дълготраен и безвредно влияние върху околната среда е техният експлоатационен период и колко безопасни за природата са те като отпадък. При третирането им съгласно Стратегията за управление на строителните отпадъци, тухлите са сред най-безопасните и могат с минимална обработка да се използват в инфраструктурни проекти. По редица показатели блоковете POROTHERM се нареждат сред най-екологичните материали.

9. Дълготрайност:
При изпичането на тухлите при температури над 850°С се стига до химични преобразувания, които водят до устойчиви и непроменящи се във времето съединения. Изпечената керамика е изключително траен и неподатлив на времето материал.

При нея не се наблюдават процеси на промяна на якостните показатели, плътността, топлотехническите показатели и др. с течение на времето.

10. Добра инвестиция:

Монолитните сгради, изпълнени с керамични тухли са сред тези с най-дълъг проектен експлоатационен срок – категория 4 и 5, или със срок на безпроблемна експлоатация 50-100 години. Архитектурни паметници и находки от преди Новата Ера обаче опровергават тази статистика – тухлите са с много по-дълъг живот.

При сгради, изпълнени с блоковете POROTHERM, доскоро към чисто имиджовия ефект, влияещ върху стойността на инвестицията, се прибави и задоволството както на строителя, така и на крайния клиент; сградите с блокове POROTHERM се превръщат в бенч-марка в строителството.

Икономическата обосновка е пределно ясна – разходите за частта зидарии в една сграда рядко надвишават 7-8 % от общите строителни разходи, като възвръщаемостта на инвестицията е много добра. Освен това масивните тухлени конструкции изискват минимална поддръжка, а строително-техническите им показатели осигуряват отлично качество на обитаване при оптимални енергийни разходи. Тухлените сгради запазват своята стойност в продължение на много години.

На практика сградите, изградени с керамичните тухли, не са не просто за цял живот, а за поколения наред.

За контакти и повече информация – www.wienerberger.bg.