Вертикален разрез – неармирана стена с височина 90 cm

    

Вертикален разрез - неармирана стена с височина 90 cm

Схема на изпълнение с отстъп 3-5 cm.

Приложение като преградна стена
Неармирана стена с височина 90 cm (6 броя).
Минималния отстъп е 3 cm. Друг отстъп по желание е възможен до 5 cm. При този случай обаче, бетона за пълнеж се вижда. Камерите се попълват с бетон марка С16/20 XF1. Необходимия фундамент се изгражда под първия ред кашпи. Под фундамента се изпълнява слой, устойчив на замръзване..Размерите на фундамента са широчинахвисочина= 50cmx40 cm от бетон марка С16/20 XF1. Допустимото уплътняване на почвата е min. 120 kN/m².
Съгласно техническите изисквания трябва да бъде предвиден съответния дренаж.
Натоварването на запълващия слой зад стената може да бъде max. 5 kN/m².
Запълването зад стената да стане с обла фракция. Минималния ъгъл на вътрешно триене трябва да бъде 32,5º
Запълването на кашпите с бетон и поставяне на запълващия материал зад тях да става последователно ред по ред.
Да се предвиди изравнителен слой между фундамента и поставяните кашпи (клас на якост М10) да се предвидят конструктивни мерки срещу замръзване (например настилка от плочи на видимата страна).
На разстояние 6-8 m да се изградят разширителни фуги.