pixel

Xella се ангажира с амбициозна, научно обоснована цел за намаляване емисиите от въглероден диоксид

Xella

Xella Group, водещ европейски производител на строителни материали, предлагащ устойчиви, ефективни и достъпни решения за стенни конструкции, публикува доклада си за устойчивост за 2022 г. В допълнение, Xella оповести, че целите ѝ за намаляване на CO2 емисиите до 2030 г. са изпратени за валидиране на инициативата „Научно обосновани цели“* (Science Based Targets initiativе – SBTi). Стремежът на Xella е с това ангажиращо действие да гарантира, че избраният от нея път за намаляване на емисиите, включително на тези по веригата ѝ за доставки, е в съответствие с признатия от учените по климата резултатен подход за ограничаване на покачването на глобалната средна температура до 1.5°C (съгласно Парижкото споразумение).

ESG ** стратегията на Xella стъпва на три опори:
– намаляване на емисиите на CO2 на всички вътрешни процеси и изобщо по цялата верига на доставки;
– развитие на затворен цикъл на използване на материалите (с фокус върху повторното използване на изведените от употреба собствени продукти);
– осигуряване на безопасна и приобщаваща работна среда, която гарантира защита на индивидуалните права и на многообразието.

С поредния доклад за устойчивост безусловно се подчертава непрекъснатото развитие на Xella и по трите основни направления на нейната ESG стратегия.

Значително намалени емисии

През 2022 г., благодарение на широко прилагане на мерки за енергийна ефективност, Xella намали своите емисии на CO2, оценени по пазарно базиран метод, с 8% спрямо 2021 г. В добавка, емисиите на CO2 от Обхват 3 за 2022 г. са оценени точно, представлявайки 84% от общите CO2 емисии на Xella. Когато завърши процесът на установяване на научно обоснована цел, Xella ще добави към по-амбициозната цел за емисиите от Обхвати 1 и 2 и цел за абсолютно намаляване на емисиите си от Обхват 3. В тази връзка Xella се ангажира през следващите години да работи със свои доставчици, за да намери, съвместно с тях, начини за намаляване на емисиите на CO2 на някои категории суровини.

Xella

1. Обхват 3 включва емисии, които не са произведени от самата компания и не са резултат от дейности на притежавани или контролирани от нея активи. Това са такива емисии нагоре и надолу по веригата на стойността, за които компанията е индиректно отговорна. 2. Под общи емисии се имат предвид сумарните емисии от Обхвати 1 и 2 (емисии, които са собственост на компанията или са контролирани от нея) и от Обхват 3.

Целта на Xella – да бъде водеща в развитието на кръгови процеси

През 2022 г. Xella е използвала 4% по-малко входящи суровини, а консумацията на пясък е намаляла, благодарение на заместването му с материали, получени чрез натрошаване и фракциониране на несъответстващи продукти. Повторното им влагане в производството е първата стъпка в изпълнение на ангажимента на компанията да спре депонирането им на сметища до 2025 г. Xella е посветена на развитието на кръгови производствени процеси и на реално затваряне на жизнения цикъл на своите продукти. Това включва намалено генериране на производствени отпадъци и проучване на нови начини за заместване на първична суровина със сортирани чисти изрезки от строителни обекти и с преработени материали от разрушаване на сгради. От значение е и въвеждането на цифрови услуги като дигиталното решение blue.sprint на Xella, което допринася за намаляване на грешките и оптимизира използването на нейните продукти.

Xella може да разчита на своя собствена база за изследване и развитие – центъра Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH (T&F), за разработването на нови методи и формули, които да направят производството ѝ по-устойчиво.

Безопасна и многообразна работна среда

През 2022 г. Xella изразходва 4.1 милиона евро за подобрения в областите на здравето и на безопасността. Това включва капиталови инвестиции като по-безопасни машини или защитни огради. Компанията инвестира в обучение, включително и в по-нататъшното развитие на Програмата за цялостно лидерство в безопасността (Total Safety Leadership Program – TSL), програма на Xella, посветена на овластяването на хората да поемат лична отговорност за безопасността.

Xella отбелязва напредък и по отношение на представителството на половете – през 2022 г. делът на жените мениджъри в Групата е нараснал до 20%.

Xella

Сесил Фаж, главен директор „Устойчивост и комуникации“ на Xella, коментира: “Ние сме много горди от напредъка, който постигнахме през 2022 г. по отношение на нашите ESG усилия и нарастващата ангажираност на нашите служители в тази област. Въпреки това, се стремим да постигнем още повече. Като един от водещите европейски доставчици на строителни материали имаме средствата и отговорността да ускорим процесите на намаляване на емисиите на CO2 и на по-ефективното използване на ресурсите, тъй като светът е силно засегнат от изменението на климата. Xella е и ще бъде в състояние да предостави правилните решения, за да отговори на предизвикателствата пред устойчивото развитие на строителната индустрия.”

Докладът за устойчивост е изготвен в съответствие със стандартите GRI 2021 (GRI – Global Reporting Initiative) и част от съдържанието е гарантирано с ограничена увереност от независими външни одитори (PwC – „ПрайсуотърхаусКупърс“).

През последните няколко години Xella се разви от конвенционален производител на строителни и изолационни материали до ориентиран към клиента доставчик на решения за цялата обвивка на сградата. Компанията се стреми да предоставя енергийно ефективни, устойчиви и достъпни строителни решения за жилищни сгради и за сгради с търговско предназначение. Това позициониране на Xella ѝ позволява да обслужва бързо променящата се индустрия, която все повече се характеризира с търсенето на ефективно и устойчиво строителство.

Допълнителна информация можете да намерите и на уебсайта на Ксела България.

Инициативата „Научно обосновани цели“ (Science Based Targets initiativе – SBTi) представлява партньорство между Програмата за докладване в сферата на устойчивото развитие (Carbon Disclosure Project – CDP), Световния пакт на ООН („Глобален договор“, на английски United Nations Global Compact), Института за световни ресурси (World Resources Institute – WRI), и Световния фонд за дивата природа (WWF-World Wide Fund for Nature). Инициативата предоставя на компаниите рамки за действие в областта на климата, чрез които да привеждат дейностите си в съответствие с науката за климата и с целите, определени в Парижкото споразумение.
** ESG – Environmental, Social, and Governance – Опазване на околната среда, социални политики и корпоративно управление.

За Xella Group

Xella Group е европейски доставчик на материали за ефективни и устойчиви решения за стени за цялата сградна обвивка. Xella е дом на семейство от добре познати марки като Ytong, Silka, Hebel и Multipor и пионер във въвеждането на дигитални средства за подпомагане на строителните процеси. Нашите висококачествени продукти от природни суровини отговарят на необходимостта от ефективно строителство и на търсенето на решения за устойчиви сгради. Групата е двигател на иновациите по цялата верига на създаване на стойност – от проектирането до производството и монтажа. Xella подобрява устойчивостта на сградите през целия им жизнен цикъл и допринася за нисковъглеродна индустрия, вписваща се в кръговата икономика. Седалището на Xella Group е в Дуисбург, Германия. Компанията осигурява заетост на повече от 5200 служители.

Данни за контакт:

„Ксела България‘‘ ЕООД
1870 София, България
Мобилен телефон: +359 884 031 596
Имейл: [email protected]

Може да харесате още...