pixel

От хотел „Маринела“ отговарят на архитектите

Marinela

Хотел „Маринела“ известен в миналото като „Японския“, нито е паметник на културата, нито деклариран в режим на опазване съгласо Закона за опазване на културното налседство. Въпреки това новите му собственици, в контакт с наследниците на знаменития му автор – Кишо Курокава – не само са запазили идеите и замисъла на великия архитект, но в голяма степен възраждат духа на мястото, което за целия период, когато хотела беше част от веригата „Кемпински“ нямаше нищо общо с японската култура или пък с националното културно наследство. Радваме се, че в изнесените данни на пресконференцията на архитектите, работили в архитектурното бюро на Кишо Курокава потвърдиха, че новия собственик е установил в контакт и е налице добър диалог.

Свидетелство за това са непрестанно провеждащите се празници на японската култура и японските традиции в градината и залите на хотела. Последните бяха буквално преди два дни.

Може би представялва излизане от експертизата на колегите изложили своите вждания, в качеството си на архитекти да се обявават срещу „интериорни промени“ във функционална зала, още повече хотел. Това е жива сграда, функционираща и развиваща се, според потребностите на клиентите й. Длъжни сме да припомним, че при встъпването във владение на сградата и околните пространства повече от 15 години не беше правен ремонт, камо ли функционално осъвременяване;

През годините такива значителни промени са правени непрекъснато и тогава не е имало обструкции – например построяването на тенискортовете, които не са част от архитектурния замисъл на Курокава.

Относно новото строителство: собствениците на хотел „Маринела“ не са направили нови постъпки за ново строителство. С покупката на хотела, те са придобили обсъждани нееднократно, утвърдени и залегнали в градоусстройствения план на София през годините решения и въз основа на тях са получили разрешения за новите си инвестиции. Извън тях, собствениците инвестират изключително много средства в облагородяването на средата около хотела и това се вижда от всеки, стига да не е недобронамерен.

Преценяваме, че загрижеността на САБ надхвърля границите на добрия тон, защото периодично се повтарят едни същи тези, на които многократно сме отговаряли, тиражират се неистини. Като например прочутия казус с вишните, които сме били„заменили с пластмасови“. Да го кажем категорично: няма унищожени дървета. Напротив има нови, специално внесени и посадени в градината на хотела. При ремонта имаше преместено дърво, заради което собствениците бяха и глобени от община Лозенец – забележете – не за унищожаване на дървото, а за пренасянето му от публична общинска на частна собственост. Т.е. ние бяхме наказани, защото сме спасили вишната.

Намираме за нелепи и твърденията, че заради дейността на хотела се е увеличил многократно броят на паркираните коли в района. Държим да подчертаем, че цялото околно пространство е общинска собственост и тя се разпоредила с него, създавайки там сини и зелени зони. Освен това не ние сме презасторили квартала, но пък ние направихме нови гаражи и паркоместа, които поемат изцяло автомобилите на гостите на хотела.

В обобщение на гореизложеното, считаме че критиките по отношение на действията на екипа на хотел Маринела, биха могли да се разделят на три основи компонентна в юридически смисъл, по всеки един от които мнението ни е както следва:

1. Що се касае до полемиката, развила се във връзка с извършените вече строителни работи и разрешените такива – категорично заявяваме, че извършените до момента работи във връзка с промяната на интериора на хотела, са предприети и реализирани в съответствие със законоустановените изисквания и след набавяне на необходимата документация. Относно коментираното започнало и спряно към момента надстрояване на ниското тяло на хотела, както на самата пресконференция нееднократно бе отбелязано, за същото е издадено разрешение за строеж, което към момента на започването на строителните работи е влязло в сила. Именно съгласно разпоредбите на цитирания от представителите на САБ и КАБ Закон за устройство на територията, строителството може да започне въз основа на влязло в сила разрешение за строеж. Тези норми сме следвали и ние, като сме започнали да строим едва след набавяне на изискуемите документи. Що се касае до коментарите относно текста на разрешението за строеж и документите въз основа на които е издадено, считаме че именно в компетенциите на органите издаващи същото и на контролиращите ги органи е да преценят дали да издадат искания от нас документ. В качеството си на инвеститор ние се доверяваме на държавната и общинска администрация и не сме поставили под въпрос „качествата“ на документа, по силата на който започнахме строителството. Именно поради гореизложеното, огромно учудване в нас породи и връчената ни заповед за спиране на вече разрешените строително-монтажни работи. Поради това веднага предприехме и действия по нейното обжалване, отново в стремежа си за защитим и реализираме правата си само и единствено със законоустановени средства;

2. Във връзка с изразеното желание на представителите на САБ и КАБ на хотел Маринела да бъде даден статут на национална културна ценност и ограниченията, свързани с това считаме следното – както на самата пресконференция бе посочено относно сградата на хотела от бившия главен архитект на София още през 2015 г. е инициирано започването на проучвания и изследвания от страна на НИНКН дали сградата отговаря на изискванията и критериите да бъде обявена за културна ценност. До настоящия момент, няма издаден какъвто и да било акт, който да е свързан с декларирането на сградата като такава ценност, нито производството пред НИНКН е завършило с акт на Министъра на културата, който да даде на хотела претендирания специален статут. Горепосоченото недвусмислено свидетелства за това, че към настоящият момент сградата няма статут на културна ценност и към нея не следва да се прилагат законоустановените ограничения, касаещи имоти със статут на културна ценност, т.е. строителните работи в тази сграда следва да се разрешават, по реда и съгласно критериите за извършването им във всяка една редова сграда. Въпреки това, отново водени от желанието си да работим в диалог и синхрон с компетентните институции, ние поискахме изричното мнение на НИНКН дали факта, че за сградата има започнала процедура пред НИНКН е пречка да бъде издадена виза за проектиране. Оследното бе потвърдено и на конференцията. Изричният отговор на НИНКН бе, че започналата процедура не представлява законова пречка. Дори след издаването на цитираното писмо ние все още не разполагаме със заявената от нас виза за проектиране и се защитаваме срещу това само и единствено с законоустановени средства, а именно обжалваме решенията на администрацията в съда, а не предприемаме действия по проектиране или строителство.

3. Относно заявените притеснения за нарушаване на авторските права на архитектурно бюро Курокава – както бе споменато на пресконференцията, ние надлежно сме уведомили архитектурното бюро за инвестиционните си намерения и от същото не са подадени каквито и да било възражения в това отношение, нито са изявени претенции относно нарушаване на авторските права на г-н Курокава. Нещо повече, от архитектурното бюро са изразили съгласи да участват в заплануваните от нас промени, в случай че желаем да се ползваме от техните услуги. Нещо повече съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права. „Авторът няма право да се противопостави на желанието на собственика на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои, надстрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащите разпоредби. „ В тази връзка не се съгласяваме с казаното по темата авторкси права на пресконференцията и считаме, че то въвежда в заблуждения обществото и институциите и за пореден път създава ненужно напрежение, доесежно репутацията на хотел Маринела и неговите нови собственици.

Имайки предвид гореизложеното, категорично считаме, че в своите действия винаги сме се стремили да спазваме действащото законодателство и да развиваме своите инвестиционни намерения, единствено при наличието на всички изискуеми за реализирането им документи. Смятаме, че постоянните атаки срещу хотел „Маринела“ са мотивирани от конкуренти в нашия бранш и – ако това е разбираемо – изразяваме все пак учудване защо авторитетни организации като САБ се включват в подобно начинание. Никога и по никакъв повод не сме отказвали на всеки загрижен за стопанисването на хотела да огледа, да даде съвет или коментар за това, което се прави. Всичко е пред очите на софиянци и -нещо повече – всеки ден се оценява от клиентите на хотела, които през изминалия месец белязаха рекорден брой за цялата история от построяването му.

С уважение,
Ръководството на Хотел „Маринела“

 

Може да харесате още...