pixel

Правителството одобри новата категоризация строежите и другите промени в ЗУТ

Облекчаване на процедурите, намаляване на административната тежест и повишаване на отговорността на общинските администрации са част от основните цели на одобрени от правителството промени в Закона за устройство на територията. Те ще бъдат предложени на Народното събрание за приемане.

С поправките ще се повиши административният контрол на общинските администрации, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите, както и от регистрираните фирми – консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството.

Съществено изменение се предвижда при категоризирането на строежите. Първите три категории се обединяват в една, която ще е с еднакви изисквания по отношение на оценката на съответствието, строителния надзор, въвеждането в експлоатация и административния контрол. Следващите три категории стават втора, трета и четвърта със съответните изисквания към тях.

Въвежда се изискване за поддържане на публични регистри от съответните администрации и публикуване на интернет страниците им на одобрени проекти на устройствени планове. Това се прави във връзка с изискването за осигуряване на публичност и достъпност до актове и устройствени планове, издавани и одобрявани от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

В преходните и заключителни разпоредби на закона е предложен ред за довършване по досегашния ред на започнали производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж.

gradat.bg

 

Може да харесате още...