pixel

Сертификат ще замени енергийния паспорт на сградите

Енергийният паспорт на сградите изчезва. Заменя го сертификат. Това предвижда проект на наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сградите. Очаква се до дни министърът на икономиката Драгомир Стойнев да я подпише и тя да влезе в сила.

Досега този енергиен паспорт беше част от техническия паспорт на новите сгради. Документът беше издаван от строителните надзорници или техническия ръководител.
Първоначално енергиен паспорт се искаше за всички сгради – нови и санирани, но през 2010 г. това изискване отпада. Защото, за да могат собствениците на един обновен блок да кандидатстват за освобождаване от данък сгради, трябва да докажат енергийни спестявания. А това става след енергийно обследване и издаване на сертификат, а не на паспорт.

Експерти, които са работили в министерството на енергетиката, казват, че навремето този енергиен паспорт се е появил като един вид компромис с регионалното министерство. Сега обаче ще има два  вида сертификати. Първият е за проектните енергийни характеристики на нова сграда. Той се издава след завършването . Негов автор задължително е консултант по енергийна ефективност. Списъкът на фирмите, които могат да извършват тази дейност, е на сайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Новият енергиен сертификат може да се издава по искане на собственика и преди да бъде готово разрешението за строеж на сградата.

Първият интересен момент в него е въвеждането на определение „сграда с близко до нулата потребление на енергия“. И съответно – квадратчета, в които се зачертава „да“ или „не“.

В новия сертификат се отбелязва и класът на потребление на енергия,
който е от А до G, както е при електроуредите. Това го имаше и в енергийния паспорт и се даваше съвет на купувачите на апартаменти да поискат паспорта, за да видят колко енергия харчи блокът.

В него се записва разходът на енергия за отопление, вентилация, топла вода и за охлаждане. Може да се види и общият годишен разход на енергия и колко емисии въглероден двуокис се изхвърлят в атмосферата.

Дават се данни и на конструкцията – колко е коефицентът на топлопреминаването на прозорци, фасади, покрив, под.

Вписва се и информация за енергията от възобновяеми източници, която е оползотворена и като дял от брутната енергия на сградата.

Вторият вид сертификат е за обновяване и енергийно спестяване в
сгради, които вече са населени  и са в експлоатация.

Преди да се стигне до него, блокът или къщата трябва да са минали енергийно обследване и оценка на енергийните спестявания. Проектът на наредбата казва как ще се прави това.

Първо се извършва анализ на сградата, собствениците дават данни за енергопотреблението през последните 3 години. Ако сградата не се е отоплявала, балансът се прави по базова линия на енергопотребление.

Написани са и стъпките, които изминава консултантът – от огледа през събиране на първична информация за разходите на енергия от предишни периоди до определяне на енергийните характеристики.

След това фирмата, която прави обследването, пише мерки за повишаване на енергийната ефективност, извършва изчисление на съотношението разходи-ползи и ги остойностява. Смята и срока за откупуването им.

Оценяват се и колко емисии от въглероден двуокис ще бъдат спестени, след като бъдат направени предписаните мерки за икономия на енергия.

Проектът разписва и как се правят оценките на енергийните спестявания. Това става 1 г. след като вече са въведени мерките за енергийна ефективност, за да се прецени реално колко енергия се харчи.

След като се оцени енергийното спестяване, се прави доклад.
Постигнатият резултат се записва в удостоверение  за енергийно спестяване.
И се стига до сертификата на енергийните характеристики на сградите, които са в експлоатация.

В него влизат данни, каквито са и в документа за нови сгради. Има обаче един детайл – вписва се и срокът за освобождаване от данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси.

Всъщност данъчната амнистия се отнася само за обновени стари сгради, защото новите се строят по стандарти, определени в закона, и отговарят на нормите за енергийна ефективност.

Сертификатът за енергийните характеристики на обновените сгради е с валидност 10 г. До една година след изтичането на срока на този документ се издава нов. Той са актуализира при всички енергоспестяващи мерки, които се предприемат.

Проектът на наредбата бе оповестен за публично обсъждане. Срокът за подаване на предложения за промени изтече. Така че в наредбата, която се очаква да подпише министърът на икономиката Драгомир Стойнев, е възможно да има изменения.

24chasa.bg

Може да харесате още...