pixel

Баумит с екологични декларации на продуктите – предимства за „зелените“ инвеститори

baumit

През последните години строителството достига нови високи нива. Едновременно с това новите сгради трябва да отговарят на редица законови изисквания, свързани с енергийната им ефективност и с устойчивото развитие. Те трябва да осигуряват такива условия за удовлетворяване на основните човешки потребности на днешните поколения, които да не нарушават задоволяването на специфичните потребности и на бъдещите поколения. Защото енергия се употребява и околната среда се натоварва не само в етапа на строителството и използването на сградите, но и при производството на строителни материали, както и по-късно, след края на жизнения им цикъл.

Ако си зададем въпроса, какъв е екологичният отпечатък от строителството, ще установим, че някои независими организации/източници достигат до доста стряскащи изводи: то допринася за ок. 38% от емисиите на парникови газове в атмосферата, в него се влагат ок. 50% от използваните природни ресурси на земята, то е причина за създаването на ок. 40% от твърдите отпадъци, реализира ок. 40% от разхода на енергия (по време на жизнения цикъл на сградите) и към 12% от общия разход на питейна вода.

Екологични оценки за въздействието могат да се правят от различни организации, по различни начини и да обхващат различни елементи от строителния процес. В последните години все по-популярни стават оценките от така наречения III-ти тип, известни като Екологични декларации за продуктите или още Декларации за екологичното въздействие на продуктите (EPD). Те се съставят по стандартизирана методика, в съответствие с една сравнително нова група от европейски стандарти, между които: БДС ISO 14025, БДС EN 15804, БДС ЕN 15941 и др.

EPD декларациите са документи, верифицирани от независима страна (организация), които удостоверяват по обективен начин информация относно екологичните аспекти на даден продукт или група продукти, така че да позволяват сравняването им с други подобни продукти. Те дават възможност на строителните предприемачи, на архитектите или преработвателите да установят какъв е екологичният принос на строителните материали, да получат повече яснота и контрол при сравняване на различни продукти и конструкции. Така те се опитват да допринесат за устойчиво строителство и обитаване през целия жизнен цикъл на сградите.

Процесът на създаване на EPD декларации преминава през следните етапи:
1. Свързване с Програмен оператор;
2. Събиране на данни и анализ на жизнения цикъл (LCA) на база специфични правила за различните категории продукти (PCR);
3. Систематизиране на данните и оформяне в стандартизиран комуникационен формат;
4. Верифициране;
5. Регистрация и публикуване на EPD декларациите.

Днес все повече строителни компании се стремят да сертифицират сградите си според някой от стандартите за зелено строителство. Най-популярните такива стандарти са американският LEED, британският BREEAM и немският DGNB. Именно тук се намесват Декларациите за екологично въздействие на продуктите в строителството. Употребата на материали с такива декларации дава допълнителни точки при сертификацията на сградите по стандартите за зелено строителство. Точно затова интересът към тях бележи значителен ръст през последните години.

EPD декларацията е международно признат и стандартизиран документ, базиран на оценката на жизнения цикъл (LCA), който се използва за изясняване на потенциалните екологични въздействия на продукта. Те дават информация за материалите, използвани за изготвянето на даден продукт и за екологичните въздействия през целия му жизнен цикъл – от добива на суровините до третирането на отпадъка от продукта след края на неговия живот.

Организациите–издатели на EPD декларации предлагат правилата за различните категории продукти (PCR). Въпреки стандартизирания подход и зададените рамки, изготвянето на EPD декларация е продължителен и трудоемък процес, който крие множество рискове. Определянето на граничните условия за системата, събирането на данните, остойностяването на въздействията и интерпретирането на резултатите са сериозно предизвикателство за хора, особено за онези без опит, в оценката на жизнения цикъл. Резултатите от оценката помагат на фирмите да идентифицират проблемните моменти през целия живот на продукта.

 baumit

EPD декларациите са инструмент за измерване, управление и намаляване на въздействията върху околната среда. Чрез тях могат да бъдат идентифицирани най-големите въздействия по време на разработването, производството и разпространението на продуктите. Информацията, събрана по време на изготвянето на тези декларации, може да послужи като основа за изготвянето на бъдещи стратегии и за вземането на решения по време на разработката на нови продукти. EPD декларациите са инструмент за намаляване на екологичния отпечатък, свиване на разходите и смекчаване на риска. Едновременно с това те служат и като маркетингов инструмент, важен компонент в маркетинговия микс на производителите.

От средата на м. юни 2021 г. Баумит България ЕООД се сдоби с Екологични декларации за голям брой продукти от всички основни групи строителни материали, които произвежда. Програмният оператор, издал декларациите, е полският Строителен изследователски институт във Варшава. Баумит България сертифицира с екологична декларация своята Външна интегрирана топлоизолационна система ПРО, с номер EPD 231/2021. Освен това на разположение са декларациите за Баумит Зидарски разтвор ММ 50 и за тънкослойния разтвор за зидане и лепене Баумит ПланоФикс (с номер EPD 225/2021), както и: за гипсови мазилки Баумит Рацио 1000 и Рацио 1000 Л (EPD 226/2021); за варо-циментови мазилки Баумит КлимаУайт, MPI 25 и Примо 2 (EPD 227/2021); за замазки на калциево-сулфатна основа Баумит Алфа 2000 и НивелоКуатро (саморазливна смес), (EPD 227/2021); за замазки на циментова основа Баумит Солидо Е 160 и Солидо Е 225, както и за лепила за керамични плочки Баумакол Бейсик, ФлексУни и ФлексМрамор медио (EPD 230/2021).

С издадените EPD декларации Баумит България предоставя възможност на инвеститорите да ползват редица предимства, свързани със „зелените“ обществени поръчки, да ползват пазарни предимства – поради наличната добавена стойност към вложените строителни продукти, както и да получат по-голямо доверие от страна на потребителите.

За повече информация – Баумит България ЕООД.

Може да харесате още...