FIBRANgeо – пожарозащита при високи сгради

Във все по-развиващата се строителна технология и архитектура е очевидно, че една модерна сграда трябва да има добра топлоизолация, звукоизолация и пожарна защита, за да отговаря на съвременните стандарти за добро строителство.

В съвременните високи сгради детайлът, при който външните стени се срещат с етажните подови плочи, е специфичен, и изпълнява не само конструктивна и топлоизолационна, но и пожарозащитна функция. В масовия случай това са неносещи фасадни стени и предварително изготвена носеща конструкция. За фасадите на високите сгради се изисква да имат противопожарна устойчивост.

Например, ако две сгради са ситуирани много близо една до друга, е нужно, от една страна, да се намали вероятността за пожар и, от друга страна, при евентуално настъпване на пожар в едната сграда да се предотврати разпространението му в другата. По фасадите на тези сгради се поставят ивици от каменната вата FIBRANgeо. Пожароизолационните ивици от каменна вата се използват по принцип при фасадни системи, които са прекъснати или закрепени към предварително изготвени плочи от бетон и ще се изпълняват от алуминий или от неръждаема стомана. Дали се оценява или не, противопожарната защита винаги е отговорност и на архитекта и се разглежда по отношение на загрижеността за изграждане на сигурни сгради и без риск от пожар. Каменната вата FIBRANgeо, избрана за такива пожароспиращи строителни фуги, може да бъде квалифицирана отлично. Поставянето на ивици от вата по ръба на всяка етажна плоча има дълбоко положителен ефект върху противопожарната безопасност на сгради с неносещи стени.

Каменната вата дължи произхода си на процеса на втвърдяване на разтопена лава под формата на влакна, което я прави предпочитан продукт, съчетаващ силата на камъка и характеристиките, типични за изолационните влакнести материали.

Реакция на огън

Това е поведението на горимите материали, когато са подложени на огън. Реакцията на огън се отнася до всички проблеми, свързани с начина, по който материалът може да застраши човешки животи в случай на пожар.

Характерни параметри на реакцията на огън

Съпротивлението на материала на огън е много сложно явление, което зависи от различни параметри, основните от тях са, както следва:
Запалимост – способност на материала да влиза и остава в състояние на горене, с издаване на пламъци след и/или по време на полагане до източник на топлина;
Скорост на разпространение на пламъците – скорост, с която пламъкът се разпространява в материала;
Дим – способност на материала да излъчва видимо количество твърди частици и/или течни частици във въздуха, в резултат от непълно горене при определени условия;
Капки – способност на материала, да се отделят капчици разтопен материал след и/или по време на полагане до източник на топлина;
Пламтящи частици – наличието на горещи зони, след като пламъкът изгасва (напр. пожар) с възможност да се възпламени огъня отново;
Топлинна енергия за единица време – количество топлина, излъчвана от материала за единица време в състояние на горене;
Отделяне на вредни вещества – способност на материала да се отделя газове и/или пари при определени условия на горене.

FIBRAN иска да отговори на тази нужда и да представи ново предложение за приложение на каменната вата FIBRANgeо както за топлоизолация, така и за пожарозащита при високи сгради и строежи с височина над 28 метра, съгласно изискванията на новата Наредба № Iз-1971 ОТ 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, Обн. ДВ. бр.96 от 4.12.2009 г. и влязла в сила на 5.06.2010 г.

Изискванията към обекти с повишена пожарна опасност и строежи с височина над 28 метра са описани подробно в чл. 330. алинеи (2), (3). За фасади на строежи от III и IV група се разрешава използването на топлоизолационни продукти с класове В и С, разделени посредством негорими ивици на площи до 30 m² и с най-външен слой от клас по реакция на огън А1. Негоримите ивици се изпълняват с широчина най-малко 0,20 m и от топлоизолационни продукти от клас А1.

При класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене, за каменната вата FIBRANgeо се използва означение: клас А1 – клас за негорим продукт, който няма принос за развитието на неконтролирано горене. Произведена е съгласно Европейски стандарт EN 13501-1 – Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън.

Характеристики на FIBRANgeо

Освен като чисто естествен продукт каменната вата FIBRANgeо е изолация, която има висок топлинен капацитет, което се дължи на отворената клетъчна структура, с отличен звукопоглъщащ ефект. Това е единственият продукт, който съчетава в себе си четири основни качества: топлоизолация, пароизолация, пожарозащита и пожароустойчивост, и звукопоглъщане.

Противопожарна защита

Каменната вата е чисто неорганичен материал, който се топи при температури над 1000°C. Поради това не допринася за развитието и разпространението на пожар или токсични газове. Каменната вата е устойчива на високите температури в случай на пожар и може да действа като бариера срещу огън, предотвратяване на разпространението му и осигуряване на ценни минути, за да се спаси човешки живот. Каменната вата служи за ограничаване на щетите върху имуществото и намаляване на щетите върху околната среда при пожар.

Фасадата може да има вертикално и хоризонтално разделяне на огнеупорни зони. Всяка зона е “една ограничена част от фасадата на структурни компоненти с предварително определена устойчивост на огън”. В тази зона се очаква, че продължителността на пожара е до изчерпване на горимите материали или до пристигането на пожарникарите. Пораженията остават ограничени в нейните рамки, без да се причини риск от разпространение и в други области или съседни зони.

Важно е да се създадат условия за работа или обитаване в приятна и сигурна обстановка, независимо от географското положение и климатичните условия.

За контакти и повече информация – www.fibran.bg