Хидроизолиране и защита на стоманената армировка с инжекционна смола Sika® Injection-307

През последните години Sika, както и другите производители на смоли, използвахме продукти на основата на полиуретан за инжектиране и хидроизолация на пукнатини. Основната причина за използването на продукти от полиуретанова смола е опасението, че акрилатните (акрилни гелове) продукти позволят или дори спомагат развитието на корозия на стоманената армировка в стоманобетонните конструкции. Въпреки че тази теза не е изцяло обоснована, мненията в инженерната общност са, че инжекционните материали на базата на акрилатни смоли, които понастоящем се предлагат на пазара не предотвратяват корозията на стоманената армировка.

Нова страница в акрилатните смоли за инжектиране

С разработването на Sika® Injection-307, Sika предоставя уникален нов инжекционен материал на основата на акрилатна смола с доказани повърхностни пасивиращи свойства, защитаващ вградената стоманена армировка, изграждайки около нея пасивираща среда. Поради тези специфични свойства, сега сме в състояние да инжектираме тази акрилатна смола за запечатване и хидроизолиране на пукнатини и фуги в стоманобетонни конструкции без риск за стоманата. Нещо повече. Чрез инхибиторите на корозия, Sika® Injection-307 предоставя активната антикорозионна защита, което я прави по-подходяща от полиуретановите смоли, които имат единствено бариерно действие (физическа бариера срещу вода). Като допълнителни предимства на акрилатната смола Sika® Injection-307 пред PU материалите са увеличената възможност за проникване, поради много по-ниския вискозитет и по-ниската цена на литър готова за инжектиране смола.

Sika® Injection-307

Sika® Injection-307 е 3-комонентна еластична полиакрилатна инжекционна смола с много нисък вискозитет и регулируемо време на реакция за инжектиране при възстановяване и предпазване на бетонни конструкции, която се използва за разширяващо се запълване на пукнатини, празнини или междини в бетона.

 

Sika®Injection-307 се използва за:
– инжектиране на пукнатини и фуги
– инжектиране на инжекционни маркучи SikaFuko® при уплътняване на конструктивни фуги
– уплътняване на водоносни пукнатини и каверни
– направа на инжекционни завеси във влажни или воднонаситени почвени условия, разположени в непосредствена близост до съответния елемент или в самата структура на сградата
– външна инжекционна система при конструкции с ограничени движения или при дренажни тръби, които са или ще бъдат покрити с влажна или водонаситена почва
– ремонт чрез инжектиране на повредени хидроизолационни мембрани (единична и двуслойна система)

Специфични характеристики и предимства

Sika®Injection-307 има уникални показатели, които й дават големи предимства в сравнение, както с полиуретановите, така и с останалите акрилатни смоли, предлагащи се на пазара:
CE маркировка, основаваща се на изпитвания на всички съществени характеристики, посочени в БДС EN 1504-5, за всички предвидени приложения (full CE); Sika®Injection-307 е единствената акрилатна смола на пазара с пълна СЕ маркировка;
– Осигурява пасивираща среда за вградената стоманена армировка в съответствие с БДС EN 480-14 @ 500 mV; Sika®Injection-307 е единствената акрилатна смола на пазара, отговаряща на изискванията на БДС EN 480-14 @ 500 mV;
Регулируемо време за преминаване в гел между 5 и 50 минути, което дава възможност за различни приложения;
Постоянна еластичност, може да поема ограничени движения;
– Възможност за обратимо абсорбиране (набъбване) и освобождаване (свиване) на влага;
– Акрилатна смола без разтворители;
– Високи хидроизолационни показатели – изпитана съгласно БДС EN 14068 при налягане до 7 бара, което я прави подходяща за употреба в хидротехнически съоръжения, тунели, промишлени, обществени и жилищни сгради и др.;
Много нисък вискозитет – 3.8 mPa.s, който допринася за дълбоко проникване и цялостно запечатване на пукнатини и фуги;
– След втвърдяване Sika® Injection-307 е неразтворима във вода и въглеводороди и е устойчива на алкали;
Лесно почистване на използваното оборудване само с вода;
Ниско електрическо съпротивление, което позволява използването й в комбинация със системи за катодна защита;
– Позволява инжектиране в сухи, влажни и водонаситени пукнатини (с и без хидростатично налягане);
– Лесно смесване и възможност за инжектиране с 1- и 2-компонентни помпи.

Кратка ретроспекция на показателите на основните видове смоли за инжектиране

Легенда:

+ + Силно положително въздействие
+ Положително въздействие
0 Не оказа влияние
Отрицаетлно въздействие
Силно отрицателно въздействие

Още за корозионната защита

БДС EN 480-14 е разработен за определяне на влиянието на дадена химична добавка върху корозията на армировката, вложена в пробно тяло от разтвор, взето като нарастване на потенциала на електромеханична верига. За нуждите на инжекционните смоли, метода е модифициран и армировката се влага в съответната инжекционна смола. Методът се използва за определяне на чистотата на химичната добавка (в случая инжекционната акрилатна смола) по отношение на корозията на армировката (не се отнася за напрегната стоманена армировка).

Изпитването се основава на БДС EN 480-14, като неговата цел е да установи, дали Sika Injection-307 може да осигури пасивираща среда за армировъчната стомана.

Резултатът е визуализиран на представените по-долу снимки.

Липса на корозия при изпитване съгласно БДС EN 480-14 със Sika Injection-307 Видима корозия при изпитване съгласно БДС EN 480-14 с конкурентни и стари Сика модификации на акрилатни инжекционни смоли

За повече подробности, моля обърнете се към Техническия отдел на Сика България.

Забележка: Информацията в настоящото и всички други съвети се предоставят добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. Информацията се отнася само за приложенията и продуктите, упоменати в настоящото. При промени в параметрите на използване като напр. промени в основата и др., или за друг вид приложение, консултирайте с Техническата служба на Sika преди да използвате продуктите на Sika. Информацията, съдържаща се в настоящото, не освобождава потребителя на продуктите от задължението да ги изпита за пригодност. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Лист с технически данни за съответния продукт, копия от които се предоставят по заявка.