Излезе от печат първото в България техническо “Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви”

rakovodstvo

Излезе от печат първото в България техническо “Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви” с автор инж. Орлин Илиев.

Изданието е пълноцветно, формат А4, 112 страници.

izolacii

Специализираното издание „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви” с автор инж. Орлин Илиев има амбицията да запълни празнина у нас в областта на проектирането на зелени покриви и паркинг-покриви, които все по-често се срещат при строителството на жилищни и обществени сгради.

Инж. Орлин Илиев е натрупал значителен практически опит в проектирането и изпълнението на такъв специален вид използваеми покриви. Благодарение на това, както и на отличното и задълбочено познаване на най-добрите световни практики и постижения в тази област, авторът е синтезирал и предлага на българските проектанти и строители методи и решения за изграждане на зелени покриви и паркинг-покриви с повишена експлоатационна надеждност и дълготрайност.

Зелените покриви са детайлно разгледани в техните две разновидности – екстензивни и интензивни. Изяснена е тяхната структура, функцията на отделните конструктивни слоеве, като е уточнен и конкретният вид на хидроизолационната им система. За двата вида зелени плоски покриви са разработени детайли на хидроизолационните им системи.

Специално внимание при разглеждането на екстензивните зелени плоски покриви е отделено на детайлите в зоните на вътрешното и външното отводняване при борда на покрива, както и при прилежаща стена на по-висока част на сградата.

Много подробно са разгледани и скатните зелени покриви (с наклон, по-голям от 7%), където са дадени редица структурни детайли и такива на хидроизолационната система на покрива.

По отношение на интензивните зелени плоски покриви авторът е отделил значително място на структурата и функцията на слоевете, а също така и на вида и изпълнението на хидроизолационната им система.

Поради липсата у нас на такъв вид специализирано помагало за проектиране на интензивни зелени плоски покриви системно са допускани пропуски при изпълнението им. Това води до сериозни проблеми на собствениците на тези сгради по време на обитаването им.

В последните две-три десетилетия паркинг-покривите навлязоха у нас предимно при строителството на някои видове търговски и административни сгради. В процеса на проектирането им са използвани предимно чуждестранни фирмени материали и проспекти поради липсата у нас на нормативни документи и на традиции в тази област. В ръководството за този вид покриви са разработени детайли за тяхната структура на база паважна настилка, такава, съчетана със зелен покрив, и паважна настилка при наличие на пешеходни зони в нея. Наред с това инж. Илиев е отделил специално внимание на структурата на различни видове хидроизолационни системи.

“Отличната професионална подготовка на автора проличава и при използването на специализирана литература и най-вече на „Ръководство за проектиране, изпълнение и поддържане на зелени покриви” на Изследователския институт за ландшафтно озеленяване, Германия, както и на редица евронорми за проектиране на сгради и на БДС EN продуктови стандарти. Позволявам си да изразя удовлетвореността си като специалист от разработеното на високо професионално ниво от инж. Орлин Илиев „Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви”. То ще даде възможност на проектантите и изпълнителите на жилищни и обществени сгради у нас да проектират по най-добрия начин съвременни зелени покриви и паркинг-покриви, като използват и прилагат доказани добри чуждестранни практики в тази област”, проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор.

Редакционен съвет:
– проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор;
– доц. д-р Ценка Кунева – част Растителност;
– ланд. арх. д-р Галина Янчева – част Субстрати;
– проф. д-р инж. Петър Стефанов  – част Пътно строителство;
– ас. д-р инж. Марин Дончев – част Пътно строителство;
– гл. ас. д-р инж. Емил Цанов  – част ВиК.

Ръководството може да намерите във верига книжарници Сиела.

Може да харесате още...