Кьостер PS Флекс: Премостваща пукнатините антикорозионна защита

Кьостер PS Флекс

Мултифункционално трикомпонентно абразионно устойчиво еластично подово  покритие  с   много   добри   адхезионни  свойства  спрямо   всички   минерални субстрати.

Кьостер PS Флекс е UV-устойчив материал, саморазливен и устойчив на високи механични натоварвания, както и на агресивни влияния вследствие на разредени киселини, основи и солени разтвори.

Когато защитаваме резервоари от корозия, от особено значение е да се предотврати проникването на течности в бетона, както и изтичания от резервоара дори след образуването на пукнатини. Появата на пукнатини може да възникне вследствие на разнообразните напрежения, възникващи след полагането на бетона.

Често тези пукнатини не могат  да бъдат предотвратени само чрез усилване на армировката, а се нуждаят и от допълнителна защита, която е в състояние да премоства бъдещи пукнатини. Кьостер PS Флекс е тестван в Бременския Институт за изпитване на строителни материли (МРА), при което е показал отлични премостващи пукнатините свойства, даже и при ниски температури (3,6 мм до 0°С ; 1.00 мм до – 20° С).

Селскостопански сгради
Много бетонови резервоари са предназначени за съхранение на течности, генерирани от селскостопанска продукция, напр. течни торове и суспензии. Такива течности обикновено са с висока концентрация на органични киселини и с високи изисквания към органичните покрития. За разлика от чистите минерални киселини от рода на сярната или солната киселина, органичните киселини проявяват свойства, характерни за разтворителите заедно с ниска рН-стойност. През 1992 г. изискванията към бетоновите резервоари за съхранение на течни торове и суспензии бяха разработени от Немския Институт по Строителство (Deutsches Institut fur Bautechnik). Тези  изисквания бяха приложени от Бременския Институт за изпитване на строителни материли (МРА) при изпитването на свойствата на Кьостер PS Флекс за антикорозионна защита на армирани бетонови резервоари.

Армираните бетонови плочи бяха предварително грундирани с Кьостер Мостово покритие и след това намазани с Кьостер PS Флекс. След изсъхване на покритието плочите бяха подложени на химическо въздействие до появата на пукнатини 0.2 мм, след което повърхността бе подложена на влиянието на различни субстанции. След като спесимените престояха необходимото време в течен тор, суспензия и дори в изключително хидрофобния разтворител хексан, не бе наблюдавана никаква пропускливост и покритието не показа никакви увреждания, дължащи се на мехурчета или пукнатини. При всички случаи бе наблюдавана отлична адхезия към бетона след изпитателните въздействия.

Реакция на огън

Кьостер PS Флекс

В Европа, често реакцията на огън на строителните материали трябва да бъде вземана предвид при проектирането на големи сгради с голям трафик от рода на паркинги и гаражи. Изискванията за селскостопански съоръжения за съхраняване на течности включват и тест за  пожароустойчивост на материалите, използвани за антикорозионна защита.

Поради това Кьостер PS Флекс бе подложен на тест за пожароустойчивост, за да бъде определен неговият клас като строителен материал. При изпитанията на слой с дебелина 2.5 мм не се образуваха горящи капки и бе наблюдаван много бавно развиващ се дим. След не повече от 30 секунди огънят бе потушен. В резултат на този тест, продуктът е класифициран като нормално запалим (DIN 4102-B2).

На базата на настоящите тестови сертификати, Кьостер PS Флекс може да бъде използван в селскостопански съоръжения за съхраняване на течни торове и субстанции.

Кьостер PS Флекс

Важно за Кьостер PS Флекс и за всички реактивни смоли!

Определяне на точката на оросяване и минималната температура за полагане на покрития на основата на реактивни смоли.

Покритията на основата на реактивни смоли не бива да бъдат полагани под точката на оросяване или при температури по-ниски от +5°С. За да се избегнат дефекти, дължащи се на кондензационни процеси,  на строителния обект трябва да са налични следните измервателни уреди: термометър (за измерване температурата на въздуха), влагометър (за измерване на относителната влажност) и контактен термометър (за измерване температурата на субстрата, който ще се третира). Тези измервателни уреди трябва да бъдат изрядни и точни.

Точката на оросяване се проверява по следния начин:
1. Осъществете контакт между контактния термометър и повърхността, която ще се третира.  В зависимост от специфичната версия на термометъра, с който разполагате, изчакайте 15 минути преди да свалите отчета, давайки на термометъра достатъчно време да покаже действителната температура на субстрата.
2. Отчетете температурата на въздуха, измерена със съответния термометър.
3. Отчетете относителната влажност, измерена от влагометъра.
4. Отчетете точката на оросяване по долната таблица, вземайки предвид съотношението „температура на въздуха и относителна влажност”.
5. Отчетете температурата на субстрата, измерена от контактния термометър. Ако тази температура е минимум 3°С над точката на оросяване, взета от долната таблица и ако температурата на въздуха е над + 5°С, работата може да бъде извършена надеждно. Ако температурата на субстрата (измерена от контактния термометър), е близка до точката на оросяване или е под нея, тогава не бива да полагате покрития върху субстрата, тъй като опасността от образуване на конденз е твърде голяма.

Проверявайте редовно условията на територията на изпълняваните обекти. Отчитайте неблагоприятните или променливи атмосферни условия.

Таблица за определяне на точката на оросяване:

Темп. на
+°С
Точка на оросяване в °С при относителна влажност
40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95%
40 23,8 27,7 30,8 33,5 35,9 37,0 38,1 39,1
38 22,0 25,7 28,9 31,6 34,0 35,0 36,1 37,0
36 20,3 24,1 27,0 29,7 32,0 33,1 34,2 35,1
34 18,5 22,2 25,2 27,9 30,1 31,2 32,1 33,1
32 16,7 20,3 23,3 25,8 28,2 29,2 30,2 31,2
30 14,9 18,4 21,4 23,9 26,1 27,2 28,2 29,1
29 14,0 17,6 20,5 23,0 25,2 26,2 27,3 28,2
28 13,1 16,6 19,4 22,1 24,3 25,3 26,2 27,2
27 12,3 15,7 18,6 21,1 23,3 24,3 25,2 26,1
26 11,4 14,8 17,7 20,1 22,3 23,3 24,3 25,2
25 10,5 13,8 16,7 19,1 21,4 22,3 23,3 24,2
24 9,6 12,9 15,7 18,2 20,3 21,4 22,3 23,2
23 8,7 12,0 14,9 17,3 19,4 20,4 21,3 22,2
22 7,8 11,2 13,9 16,3 18,4 19,4 20,3 21,2
21 6,9 10,2 12,9 15,4 17,4 18,4 19,3 20,2
20 6,0 9,3 12,0 14,4 16,5 17,4 18,4 19,2
19 5,1 8,3 11,1 13,4 15,5 16,4 17,4 18,2
18 4,2 7,4 10,1 12,4 14,6 15,4 16,3 17,3
17 3,3 6,5 9,2 11,5 13,6 14,5 15,4 16,2
16 2,5 5,6 8,3 10,6 12,7 13,6 14,6 15,5
15 1,6 4,7 7,4 9,6 11,7 12,6 13,5 14,4
14 0,7 3,8 6,4 8,7 10,7 11,6 12,6 13,4
13 -0,2 2,9 5,4 7,7 9,6 10,5 11,4 12,2
12 -1,1 1,8 4,5 6,7 8,7 9,6 10,5 11,3
11 -2,0 1,0 3,6 5,8 7,7 8,6 9,4 10,2
10 -2,9 0,0 2,5 4,8 6,8 7,7 8,5 9,3
8 -4,7 -1,6 0,7 2,8 4,7 5,6 6,5 7,3
6 -6,5 -3,1 -1,1 0,9 2,7 3,6 4,5 5,4
4 -8,2 -4,9 -2,6 -0,9 0,8 1,6 2,4 3,2

orosiavane

Пример:
При температура +15°С и 80% относителна влажност, кондензацията започва при температура +11.7°С. Не полагайте покрития на основата на реактивни смоли върху повърхности, чиято температура, измерена с контактния термометър е по-ниска от +14.6°С.

За контакт и повече информация – Кьостер.