pixel

Нови електронни услуги в кадастъра

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя на гражданите нови електронни услуги чрез иновативния единен геопортал – Кадастрално-административна информационна система. Предимството за гражданите е, че вече могат да подават по-бързо и сигурно заявления за справки свързани с кадастър, Геокартфонд, правоспособност, възражения срещу приети и не влезли в сила кадастрални карти.

Новата система предоставя на гражданите актуална информация от интегрираните регистри на АГКК. Всеки потребител вече може по електронен път да заяви извадка на едромащабни топографски карти, стар кадастрален или комасационен план на земеделски земи или кадастрален и регулационен план на населено място, информация за налични данни, да разгледа кадастралната карта и регистри и да отправи писмено възражение към Агенцията.

В рамките на проекта компанията Мапекс – внедрила програмата, интегрира в новата платформа кадастралния регистър и кадастрална карта на Агенцията, регистър Геокартфонд и специализираните регистри за морските плажове, брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти – държавна собственост, извън границите на населените места, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчни дюни, острови, включително и такива създадени в резултат на човешка дейност.

fakti.bg

Може да харесате още...