Стъклена вата Ursa за защита от шум

Сградите трябва да притежават изолиращи качества срещу многобройните източници на шум (снимка източник: FIVRA)

Нежеланият шум е явление, с което все по-често се срещаме. Много пъти той е причина за дискомфорт, за неприятни усещания. Доказано е, че продължителното подлагане на шум при хората предизвиква многобройни здравни последици: от непосредствено увреждане на слуха до психични разстройства. Хората имат проблеми от прекомерния шум навсякъде: на работното си място, на обществените места, в превозните средства и др.

Нежеланият шум е явление, с което все по-често се срещаме. Много пъти той е причина за дискомфорт, за неприятни усещания. Доказано е, че продължителното подлагане на шум при хората предизвиква многобройни здравни последици: от непосредствено увреждане на слуха до психични разстройства. Хората имат проблеми от прекомерния шум навсякъде: на работното си място, на обществените места, в превозните средства и др. Проблемите, възникващи при шум, са тясно свързани с времетраенето на въздействието му. Във връзка с факта, че по-голяма част от живота си сме принудени да живеем в шумни сгради, проблемът със шумоизолацията в строителството придобива съществена важност.

Принципно защитата срещу нежелания шум в сградите се разделя на :
– защита от въздушен шум, предаван през въздушната среда;
– защита от ударен шум,предаван при удар по конструкцията.

В България тези две области са регламентирани от НАРЕДБА 4 от 27 декември 2006 г.за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите. Съставна част на Наредбата са изискванията относно:
– минималната стойност на изолацията от шума, предаван чрез въздушната среда между разделящи стени и междуетажни конструкции;
– максимално разрешените стойности на нивото на ударен шум.

Външните конструкции трябва да притежават подходяща изолация, така че в помещенията да не са надвишени граничните стойности на нивото на шума, предписани в Наредбата. Това означава, че е необходимо проучване на околния шум за конкретните разположения на сградите.
Наредбата определя, че достигането на предписаните нива на звуковата изолация на сградите трябва да се предвиди в проектната документация.

В Наредбата са дадени минималните стойности на изолацията от шума, предаван чрез въздушната среда между разделящи стени и междуетажни конструкции (R”w) в зависимост от предназначението на сградите и функциите на разделящата конструкция. Някой често срещани изисквания са представени в таблица 1.

Таблица 1: Минимални стойности на звукоизолация за някои конструкции

Функция на разделяща конструкция Звукоизолация R”w
Стена или междуетажна конструкция между две жилища 52 dB
Стена между спални помещения в хотел 47 dB
Стена между жилище и помещение за обслужваща дейност 53 dB
Стена между жилище и заведение за обществено хранене
/ресторант, бар и др./
62 dB

Стъклената вата URSA притежава отлични качества за защита срещу шум.

Фактори за добра шумоизолация на строителна конструкция:
– проектиране на правилен състав;
– избор на подходящи материали;
– правилен избор на детайлите;
– точност на изпълнение.

От посочените по-горе фактори всички са еднакво важни, тъй като неспазването само на един от тях води до незадоволителен резултат.

За доказване на качествата на продукта във фазата на избора или на проектирането следва да се има предвид следното:
– избор на конструкции и материали, за които производителят има подходяща атестация – изпитание за тестване съобразно европейското законодателство;
– доказване на основата на оценката на звуковата изолация по методология, която е определена със стандарта DIN 4109: 1989 Допълнение 1.

URSA стъклена вата за защита от шум, предаван през въздушната среда

Принцип на изолиране на шум на сухо монтажна стена; маса-пружина-маса

С преградни конструкции можем да осигурим подходяща защита от шум, предаван през въздушната среда, както с масивно, така и с леко-сухо монтажно строителство. Масивните конструкции постигат подходяща звукоизолация преди всичко поради своята голяма маса. Сухо монтажните конструкции действат на принципа маса – пружина – маса. Принципът може да бъде обяснен с пример от леките монтажни стени, които имат носеща метална конструкция, облицовка от двете страни от гипсокартонени плоскости и звукоизолация от стъклена вата URSA между гипсокартонените плоскости. Със своите вълни звукът предизвиква вибрация на гипсокартона. Поради своята маса гипсокартона частично приглушава звуковите вълни, а частично те се пренасят върху звукоизолацията. Минимална част от шума се пренася върху другата плоскост и по-нататък в съседното помещение.

В таблица 2 е отбелязано сравнението на постигнатата звуко- изолация по DIN 4109 за някои конструкции. Става ясно, че леките, сухо монтажни стени достигат нивата на звукоизолация като на масивните стени. Със специални методи може да бъде постигната също звукова изолация над 70 dB, което всъщност се използва при най-съвременните увеселителни заведения, мултиплекси и молове.

Таблица 2:

Вид конструкция плътност
(kg/m²)
Измерена
звукоизолация
(dB)
тухлена стена с хоросанова замазка с дебелина 24 см 360 51
тухлена стена с хоросанова замазка с дебелина 34 см 496 54
бетонова стена с дебелина 15 см 360 51
сухо монтажна стена 100 мм, еднослоен гипсокартон 12,5 мм, стъклена вата 80 mm 25 51
сухо монтажна стена 100 mm, двуслоен гипсокартон 12,5 мм, стъклена вата 80 mm 49 56

Фирма URSA разполага с голям брой системи, проверени с лабораторни измервателни уреди. Резултатите, получени по този начин, са друг метод за доказване на ефективността при проектиране на конструкции. В таблиците са посочени някои измерени стойности. Те са подобни на оценените стойности по DIN 4109.

Таблица 3: Измерване на стойностите на звукоизолацията при употреба на стъклена вата URSA

Вид конструкция

Измерена
звукоизолация
(dB)

сухо монтажна стена от еднослойни гипсокартонени плоскости 12,5 мм, стъклена вата TWF 1 50 мм (DIN 52210) 47
сухо монтажна стена от еднослойни гипсокартонени плоскости 12,5 мм, стъклена вата TWF 1 80 мм (DIN 52210) 50
сухо монтажна стена от двуслойни гипсокартонени плоскости 12,5 мм, стъклена вата TWF 1 50 мм (SIST EN ISO 140-3 и SIST EN ISO 717-1) 52
сухо монтажна стена от двуслойни гипсокартонени плоскости 12,5 мм, стъклена вата FDP 2 50 мм (SIST EN ISO 140-3 и SIST EN ISO 717-1) 53
сухо монтажна стена от двуслойни плоскости 12,5 мм, стъклена вата FDP 2 80 мм (SIST EN ISO 140-3 и SIST EN ISO 717-1) 57

Саниране на съществуващи масивни конструкции

Тухлена стена със суха монтажна облицовка 2х12,5 mm+ 50 mm URSA TWF1 – звукова изолация Rw=61 dB

Често възникват проблеми при неподходяща защита от шум в по-стари многожилищни сгради. За подобряване на защитата могат да бъдат приложени повече начини. Една от възможните мерки е допълнителен сухо монтажен свод на съществуващата конструкция. Такъв начин е целесъобразен за по-големи повърхности, при по-малките повърхности ефектът на пренасяне на звука по периферните конструкции е прекалено голям. В случаите, когато шумът от горния етаж е прекалено голям, санирането може да бъде успешно, ако допълнително се облицоват както таванът, така и стените. По този начин се избягва пренасянето на шума по конструкцията. Измерената стойност на звукоизолация на тухлената стена с хоросанова замазка с дебелина 12 см с допълнителна облицовка с двуслоен гипсокартон с дебелина 12,5 мм на стоманена подконструкция 50 мм, запълнена със звукоизолация URSA TWF 1, е 61 dB, което е съществено подобрение в сравнение със стена без изолация.

За успешното саниране или ново строителство при сухо монтажните системи от голямо значение е самото изпълнение, преди всичко на някои ключови детайли:
– свързване на стена с подовата плоча, прекъсване на плаваща замазка;
– свръзката стена-таван и стена-стена;
– плътно запълване на пространството между носещите профили на стената;
– изпълнение на инсталации в стените, по-специално на електроинсталациите (контакти, разпределителни кутии и други);
– нанасяне на мебелировка в сгради, брави за врати.

Освен защитата от нежелан шум, преминаващ през въздушна среда, еднакво значима област също е защитата от ударен шум като решение за осигуряване на акустичните качества на помещенията. В програмата на фирма URSA са застъпени звукоизолации и за двете посочени области. Стъклената вата URSA поради предимствата, които й дава еластичността на влакната, е качествено решение на проблемите, предизвикани от нежелания шум.

 Правилна и неправилна изработка на детайл на монтажна стена и плаваща замазка.