Новият продукт Ursa TWF Fono – защитава от шум и осигурява комфорт

За качествено обитаване и комфорт в сградите, където живеем и работим, освен топлоизолацията много важна е и съответната звукоизолацията. Сградите трябва да бъдат проектирани и изграждани съгласно “НАРЕДБА №4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството”. Тя гарантира, че шумът, на който са подложени живеещите в сградата или хората в близост до сградата, се поддържа на ниво, което няма да застрашава тяхното здраве и ще им осигурява подходящите условия за работа и почивка. Звукоизолацията можем да подобрим ефективно с употребата на изолацията URSA TWF1, URSA TWF FONO и URSA TWP1 в сухомонтажни преградни стени. URSA обявява пускането на нов продукт от стъклена вата наречен URSA TWF FONO, който е предназначен за топло– и звукоизолация на вътрешни стени.

Продуктите от стъклена вата URSA за сухомонтажни преградни стени са пригодени към размерите за типови системи. В програмата има продукти с ширина 600 и 625 мм. На разположение са продукти на рула (URSA TWF1 и URSA TWF FONO) и плочи (URSA TWP1). Едните и другите осигуряват необходимата издръжливост, така че след монтажа на стената изолацията не се сляга през годините. При изработването на стената най-напред се поставя носеща конструкция по принцип от тънкостенни поцинковани стоманени профили. След това от едната страна се монтират плоскостите. Следва полагане на изолацията, която заради модулната ширина се поставя много лесно и бързо. Накрая евентуално се прокарват инсталации и се монтират плос-костите от гипсокартон от другата страна на стената. Постигането на съответни технически качества на сухомонтажните преградни стени до голяма степен зависи от качеството на монтажа. Изработката оказва влияние както за постигане на звукоизолация, така също и за пожароустойчивост и топлоизолация. Съществено е точното запълване на пространството между профилите с топлоизолация и правилното изпълнение на специфичните детайли.

Пожароустойчивост на сухомонтажните преградни стени
Необходимо е да се прави разлика между понятията негоримост на материала и пожароустойчивост на строителните системи. Негоримостта е качество на отделен материал с оглед на реакцията му към огън. По стандарта EN 13501-1 материалите са класифицирани в повече класове на горимост (A1 и A2 са класове негорими материали; B,C,D, E и F са класове от по-малко до повече горими материали, при които негоримостта не подлежи на определяне). Изолационните материали URSA TWF FONO, URSA TWF1 и URSA TWP1, които се употребяват като пълнители в сухомонтажни конструкции, спадат към клас A1 – негорими материали.

Пожароустойчивостта на строителните системи се отнася за конструкции, които са съставени от повече отделни строителни материали. Пожароустойчивост означава колко време определена конструкция се съпротивлява на огъня и запазва своята носеща и ограждаща способност. Противопожарните технически понятия, изисквания и изпитвания за частите на конструкцията са определени със стандарта EN 13501-2. Класификацията на конструкцията зависи изключително от продължителността на съпротивлението на отделната конструктивна част съответно на строителната конструкция срещу огъня.

Сухомонтажни преградни стени – по-малка маса, по-голяма звукоизолация

Употребата на URSA продуктите за звукоизолация значително допринася за подобряването на звукоизолацията при незна-чително повишаване на цялостната маса на преградната стена. Сухомонтажните преградни стени се изработват на принципа маса – пружина – маса. Този принцип може да бъде обяснен чрез примера на лека монтажна стена, която има носеща метална конструкция, облицовки от двете страни от гипсокартонени плоскости и звукоизолация от стъклена вата URSA в пространството между тях. Звуковите вълни предизвикват вибрация на гипсокартонената плоскост. Гипсокартонът поради своята маса частично приглушава звуковите вълни, а частично те се пренасят на звукоизолацията. Звукоизолацията по принципа на пружината меко заглушава звуковите вълни така, че минимална част се пренася на втората плоскост и по-нататък в съседното помещение. Така се постига еднаква или по-голяма звукоизолация в сравнение с 10-кратно по-тежките масивни преградни стени. Най-добър звукоизолационен ефект се постига, когато пространството между гипсокартонените плоскости изцяло се запълва със стъклена вата URSA TWF FONO или URSA TWF1. Звукоизолационният материал трябва да има стойност на линейно съпротивление на въздушния поток r ≥ 5 kPa s/m (Afr5).