pixel

URSA в съответствие с новия Европейски Регламент за строителните продукти

ursa

Европейската комисия одобри новия Регламент за строителни продукти (ЕС) № 305/2011 (CPR), който влезе в сила на 1 юли тази година. Този нов регламент отменя Директивата за строителните продукти (ЕС) № 89/106/ЕИО (CPD), приета на 9 март 2011 година.

Новият Регламент за строителните продукти (CPR) определя хармонизирани условия за пускането на европейския пазар на всички строителни продукти, както и за получаването и използването на СЕ маркировката, като се гарантира надеждна информация по отношение на характеристиките на строителните продукти.

Освен това, тази законова разпоредба е с по-голяма тежест от директивата и не се изисква транспониране в националното законодателство на всяка държава-членка, което означава, че могат да се прилага директно.

Като официален документ, който указва експлоатационните показатели на строителните продукти по отношение на съществените им характеристики при използването им по предназначение, Декларацията за експлоатационните характеристики (DoP) е ключово понятие в Регламента за строителните продукти (CPR).

От юли нататък, производителят съставя декларация за експлоатационни характеристики, когато даден продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (hEN) или Европейската техническа оценка (ЕТО), се пуска на европейския пазар и поема отговорността за съответствието на строителния продукт с декларираните експлоатационни характеристики.

URSA е в съответствие с този нов Регламент, и затова декларацията за експлоатационни показатели на всички продукти може да се намери в момента на разработен за целта уеб сайт, само „на един клик“ на следния адрес: http://dop.ursainsulation.com

Може да харесате още...