pixel

БАИС проведе семинар на тема “Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти”

bais

Инж. Кристина Цалова от дирекция “Технически правила и норми” в МРРБ разясни на семинара в УАСГ новите моменти в обнародваната Заповед №РД-02-14-1329 от 03 декември 2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на българските национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите.

Разисквани бяха нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, както и националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти.

След това бяха разгледани националните приложения към хармонизираните стандарти, дефинирани в Приложение № 1 и касаещи топлоизолационните продукти:
35. БДС EN 13162/NA „Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA)“
36. БДС EN 13163/NA „Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (ЕPS), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA)“
37. БДС EN 13164/NA „Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран полистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA)“
38. БДС EN 13165/NA „Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от твърд пенополиуретан (PUR), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA). Национално приложение (NA)“

Акцент получиха СЕ маркировката, кодовете за означаване и минимални изисквания към топлоизолационните продукти, както и документацията за подаването на декларации за експлоатационните им показатели.

Особено внимание се обърна на изтичащия на първи март т.г. срок за подаване на заявления до МРРБ от лицата, оценяващи строителните продукти.

bais

Тези, които имат валидни разрешения продължават да извършват своята дейност до отказ/получаване на разрешение за ОССП с националните изисквания, когато националните изисквания са включени в обхвата им, но не по-късно от първи март следващата година.

Производителите на строителни продукти, оценени за съответствие по реда на отменената НСИОССП могат да съставят ДЕП и/или ДХСП въз основа на сертификатите и протоколите, издадени по реда на същата наредба.

Строителни продукти пък, за които има hEN се оценяват по отменените версии на стандартите до края на преходния период, определен в ОВЕС и се счита, че осигуряват основните изисквания на строежите и могат да се влагат в тях въз основа на ДЕП, определени съгласно отменения стандарт, когато са пуснати/предоставени на пазара преди края на преходния период.

А строителните продукти, оценени за съответствие с отменени национални изисквания или стандарти, осигуряват основните изисквания на строежите и могат да се влагат в тях въз основа на ДХСП, определени съгласно отменените изисквания, когато са пуснати/предоставени на пазара в срок до 2 години, считано от отмяната/замяната.

Звеното за контакт относно продукти в строителството и всички необходими нормативни документи са на разположение тук.

Може да харесате още...