Продукти от минерална вата ISOVER – безопасни за производство, монтаж и експлоатация

Изолационните продукти от минерална вата ISOVER са безопасни за производство, монтаж и експлоатация.

Изолационните продукти от минерална вата се използват в течение на повече от 70 години и са предмет на изследвания от утвърдени учени. Тези продукти са може би най-добре документираните и изпитвани строителни материали.

Фибрите минерална вата ISOVER не са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или вредни за възпроизводството (CMR), нито като вещества, предизвикващи голямо безпокойство (SVHC).

При работа с минерална вата може да възникне временно механично раздразнение на кожата.  Раздразнението няма химичен характер и не предизвиква алергии.  Изчезва след изплакване с вода.

Фибрите на минералната вата ISOVER  не са опасни.

През последните 50 години, фибрите минерална вата, включително фибрите на стъклената и каменната минерална вата, са изследвани [1] от утвърдени учени в Европа и Съединените щати, като са изготвени повече от 2500 научни публикации.  Минералната вата е може би най-добре документираният и изпитван строителен материал.

Епидемиологичните изследвания не сочат увеличен риск от рак на белите дробове в резултат от обитаване на помещения, облицовани с минерална вата.  Няма поява на тумори при експерименти с животни.  Не е отразена връзка между излагането на въздействие на фибри от минерална вата, както в производствени условия, така и в потреблението, и увеличен риск от заболявания на дихателната система (например, бронхити или фибрози).  Няма медицински доказателства, че фибрите минерална вата предизвикват астма.

На основата на тези научни резултати, Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация решава през 2001 г. да премести стъклената вата от група 2В в група 3.  Това означава от група агенти, като кафето, класифицирани като “възможни канцерогенни фактори” (група 2В) към група агенти като чая, класифицирани като “не предизвикващи рак у хората” (група 3).

Фибрите стъклена вата ISOVER не са класифицирани съгласно критерии на Европейската директива [2]. Фибрите са изключени от канцерогенната класификация [3].  Това изключване редовно се проверява и удостоверява от Европейския съвет за сертифициране относно минералната вата [4].  Всички продукти от минерална вата ISOVER са сертифицирани от съвета и по RAL на германския пазар.

Съгласно Европейската директива REACH [5], фибрите минерална вата ISOVER не са вещества, предизвикващи голямо безпокойство.  Фибрите минерална вата ISOVER нямат наложени ограничения за използване.

Някои хора могат да изпитат временно неудобство (или раздразнение), когато работят с минерална вата.  Това раздразнение е механична реакция към грубите фибри и някои прахови частици и като цяло изчезва кратко време след прекратяване на въздействието [6].

Като всички производители на продукти от минерална вата в Европа, ISOVER осигурява пълни и подходящи упътвания за опаковането на продуктите от минерална вата, за да улесни потребителите при намаляване на неудобствата или за да предотврати неправилната употреба. ISOVER окуражава монтажниците да следват тези основни и общи препоръки при работа с продукти от минерална вата.

ISOVER работи непрекъснато за омекотяване на продуктите от минерална вата, за намаляване на съдържанието на прах и за подобряване на условията на монтаж, като същевременно поддържа превъзходните механични качества на продуктите.

У някои лица може да се появят раздразнения на горните дихателни пътища или очите;  това е подобно на попадането на външни тела.  Възприето е, че всяка форма на прах може да предизвика раздразнение.  Минералната вата не предизвиква заболявания на дихателната система.

_______________________
[1] Фибрите минерална вата като част от изкуствените материали са били обект на подозрение поради своята влакнеста форма. 
[2] Директива на Европейската комисия № 1272/2008 относно класификацията, означаването и опаковането на опасни вещества и смеси, Официален вестник на Европейския съюз L353, 31 декември 2008 г.. 
[3] Фибрите минерална вата са изключени от канцерогенната класификация, ако изпълняват изискванията, определени в бележка Q към Директивата на Европейската комисия № 1272/2008.  Критериите за изключване се отнасят до размерите на фибрите и към техния химически състав и биологична устойчивост. 
[4] Индустрията, заета с производство на минерална вата, е започнала независима доброволна схема за класификация, която удостоверява, че всички продукти, предлагани на пазара, са в съответствие с регулаторните изисквания на Европейския съюз, включително биологичната разтворимост. За да бъде удостоверено, че фибрите съответстват на критериите на бележка Q, всички изпитвания и процедури за надзор се изпълняват от независими и квалифицирани експерти и институции.
[5] Директива на Европейската комисия № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, допускането и ограниченията върху химическите вещества (REACH).  Официален вестник на Европейския съюз L396, 30 декември 2006 г. 
[6]  Тези ефекти на механично раздразнение са напълно различни от “химическото” раздразнение.  Фибрите минерална вата не са класифицирани като дразнещи кожата (Директива на Европейската комисия № 790/2009).

Вижте също...