Девня Цимент спечели безвъзмездна помощ

Девня Цимент LOTO

Девня Цимент спечели безвъзмездна помощ от ЕС на стойност € 88 000 за развитието на проекта за системата LOTO.

Съгласно схемата за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси BG 051PO001-3.2.03 „Безопасност на труда“ и Приоритет 2: Подобряване на условията на труд на работното място, за първи път в историята,  Девня Цимент АД спечели проектно финансиране на стойност € 88 000 в посока въвеждането на LOTO  стандарта на Италчементи Груп. Безвъзмездното финансиране по проекта ще покрие почти 80% от общите разходи по проекта, които се оценяват на € 117 000.

Проектът официално озаглавен „Внедряване на система за управление на осигуряването на енергийните източници в Девня Цимент АД“ ще започне през есента на 2013 г. с обща продължителност от 12 месеца. Основната цел на проекта е да се подобри безопасността на работниците и служителите в Девня Цимент и минимизиране на риска от грешки при прилагане на процедурите за безопасност на съоръженията на системата LOTO.

Девня Цимент Лото стандарт

Служителите ще бъдат обучени в ефективно управление на процедурите на LOTO стандарта на Италчименти и ще научат начини за осигуряване на различните видове енергийни източници. Това ще подобри тяхната мотивация за работа без стрес в здравословна и безопасна среда.

Целевата група се състои от 127 служители на 39 позиции – производство, поддръжка и управление с акцент върху служителите, които имат достъп до енергийни източници като част от техните професионални задължения – общо 109 мъже и 18 жени. Целевата група се характеризира с наличие на висока степен на специализирано обучение, умения и професионални знания, дългогодишен опит на работа в завода и в мултикултурна среда, дългогодишни работници, които са осъзнали необходимостта от стандартизиране на уменията, необходими за работа в среда с опасни източници на енергия.

Две информационни събития ще се проведат в началото и в края на проекта с цел да информират работниците и местната общност на Девня, за представяне на проекта, запознаване с модернизацията на системата за контрол на сигурността на енергийните доставки в завода.

Проведеното обучение ще повиши капацитета, информираността и адаптивността на работната сила към промените на модернизация на работата в завода. Служителите ще бъдат обучени да боравят ефективно с процедурите в рамките на стандарта LOTO и с начините за анализ на злополуки и инциденти. Подобрените обезопасени условия на труд и сигурност, минимизиране на човешките грешки при изпълнение на процедурите по електробезопасност пряко ще повлияят върху удовлетворението от положения труд, пряко свързано с повишаване производителността на труда и конкурентноспособността на завода.