pixel

Проект „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“ приключва успешно

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“, в която членуват 24 представители на местни и общински структури, НПО, бизнес сектор и съсловни организации, продължава да  работи активно за провеждане на реална ефективна жилищна политика

На  09 септември 2014 г. в гр. София, в х-л Бест Уестърн Плюс Сити Хотел се проведе пресконференция, на която бе представена работата на Коалиция „ Достоен дом“ от създаването й през януари 2014 г. досега и плановете за бъдещите действия за подобряване на жилищната политика в България. Говорители на пресконференцията бяха  г-н Минчо Бенов, Директор – Хабитат България, г-н Атанас Буглов, Управител – Винербергер ЕООД, арх. Николай Гълъбов, Зам. Председател – Камара на архитектите в България и г-жа Юлия Любенова, Председател – Сдружение  „Амала – Приятели“, Дупница.

Някои от основните акценти на пресконференцията бяха свързани с конкретните предложения, внесени от коалицията в Министерството на инвестиционното проектиране, във връзка с актуализирането на жилищната стратегия на България и разработването на нов жилищен закон. Предложените мерки са насочени към подобрения в редица сфери на жилищната политика и констатирани проблеми по отношение на новото строителство, нуждата от увеличаване на дела на държавния и общински жилищен фонд, наемните отношения, обновяването и текущата поддръжка на съществуващия жилищен фонд, подобряване на качеството на строителството.

Освен необходимостта от актуализиране на съществуващата Национална жилищна стратегия (2004) и свързана нормативна база, бяха обсъдени и редица други проблеми на жилищната система на страната, вкл.:
–    Необходимостта от подобряване на механизмите за управление на  етажната собственост и създаване на стимули за собствениците на жилища за подобряване на енергийната ефективност и цялостното състояние на сградния фонд.
–    Нуждата от разработване и внедряване на максимално ефективни механизми за реализиране на целите  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за новия програмен период;
–    Необходимостта от  нова, социално ориентирана жилищна политика на национално ниво,  която да предлага алтернативи на семейства с ниски доходи, млади семейства и хора в нужда (напр. пострадали от природни бедствия), както и увеличаване на съответните отговорности и компетенции на местните власти.

Г-н Бенов изтъкна, че  за Коалиция „Достоен дом“ принципа на приемственост е много важен и организацията ще продължи да работи и да поставя въпроси и предложения за подобряване на жилищната политика в България.
Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“  е неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. Учередена е в рамките на  проект „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Проектът беше изпълнен в рамките на една година, със съдействието на ПОФ „Читалища“ в Плевен, „Клуб на НСО“ в Търговище и „Амала-Приятели“ в Дупница.

Целта на проекта бе да допринесе за засилване ролята на организациите на гражданското общество за вземане на решения в областта на жилищната политика и за повишаване на техния капацитет за извършване на дейности по застъпничество по жилищни въпроси. В изпълнение на тази цел Хабитат България, заедно с 18 други организации, учредиха Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“ на учредителен форум, който се състоя на 23 и 24 януари тази година. В него взеха участие над 40 участници, сред които представители на неправителствения сектор, общински структури, Министерство на инвестиционното  проектиране, Националното сдружение на общините в РБългария, строителния бизнес и съсловни организации. Бяха приети лого и  Правилник за работа на Коалицията и се обсъдиха първите стъпки, които да предприемат членовете на новото формирование. 

Може да харесате още...