Система “Ондугрийн” – здравословната жизнена среда

Покрив-градините са прилагани и в древността. Още тогава е оценено положителното въздействие на естествената растителност, както върху човешкия организъм, така и върху човешката психика. Този тип покриви добиват значителна популярност след появата на стоманобетона като строителен материал.

В този ред на мисли ще изложим нашите аргументи в подкрепа на прилагането на “зелен” покрив, а именно:

Защо „зелен” покрив?
– Намалява се количеството атмосферна вода, която се отвежда, в сравнение с покрив без растителност, защото водата се използва за растителните процеси. По този начин се оптимизира бюджета за отводнителната система и се възпрепятства претоварването й.
– Въздухът се филтрира (пречиства се), като по този начин създава здравословни условия за живот.
– Подобрява се топло и шумоизолацията в обитаемите помещения.
– Защитава се хидроизолацията от температурните въздействия и UV лъчите.
– Осигуряват се идеални условия за отдих, предвид факта, че в големите градове е налице презастрояване и липса на растителност.
– Спомага  за температурно равновесие.
– Благоприятна среда за флората.
– Придава естетична и уникална визия на сградата.
– Повишава пазарната стойност на сградата.

Обобщавайки горното, бихме могли да направим извода, че “зеления” покрив е една инвестиция, която многократно се изплаща по време на експлоатационния период на сградата.

Важно е да се отбележи, че за оптималното и безпроблемно функциониране на  зеления” покрив трябва да са налице следните фактори:
– Да  съществува прецизно проектно решение;
– Да са влагат качествени материали;
– Монтажът да е изпълнен  правилно, като се спазва стриктно фирменото “ноу-хау”;
– Да се осъществява необходимата поддръжка при експлоатацията;

Ондулин като световен лидер в производството хидроизолационни системи, разполага с цялостни решения за озеленяване на всички видове покриви.

Със следващите два примера ще илюстрираме основни принципни детайли за прилагането на “зелен” покрив:

– При плосък покрив

Легенда:
1. Растителност
2. Хумусен слой
3. Геотекстил
4. Материал, който   защитава  хидроизолацията от механични повреди и акумулиращ необходимото количество влага за функционирането на растенията
5. Кореноустойчива хидроизолация Bituline
.

При скатен покрив

Легенда:
1. Растителност с хумус
2. Хумусен слой
3. Георастер – възпрепятства свличането
4. Дрениращ материал
5. Кореноустойчива хидроизолация Bituline
6. XPS топлоизолация
7. Пароизолация
8. Стоманобетонна плоча

Фирма Ондулин притежава богат международен опит в изграждането на покрив-градини. Материалите и системите на Ондулин се отличават с изключителна надеждност и функционалност. Специалистите на Ондулин могат да предложат разнообразни решения (включително архитектурни детайли) за всички възможни случаи (за различни видови покриви, за различна растителност и т.н.). Фирма Ондулин оказва съдействие при проектирането, изпълнението и поддръжката при експлоатирането на този тип покриви.

За повече информация: “ОНДУЛИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” ООД.