pixel

Система “Ондулин под керемида” – надеждност, стил, комфорт

Ондулин под керемида

Верни на традицията, посредством системата “Ондулин под керемида”, предлагаме на нашите партньори едно универсално, надеждно и лесно за прилагане решение.

Най-общо системата “Ондулин под керемида” се изразява във влагането на битуминизиран, вълнообразен лист под финишното покривно покритие. За реализиране на системата предлагаме 3 вида листове, като основното различие е напречното сечение:
– Изолин – за традиционни керемиди;
– Руфолин – за старобългарски (турски) керемиди.

Безспорно покривът е елемент от сградите, който в изключително голяма степен е изложен на неблагоприятното въздействие, както на атмосферните въздействия – големи температурни амплитуди, вятър, дъжд, сняг и др., така и на динамични натоварвания, предизвикани от автомобилно движение, земетръс и др. Също така покривът е и елементът, който създава характерна визия и облик на сградата от архитектурна гледна точка (т.нар. „пета фасада”).

Строителството, като отрасъл и сградите, като жизнена среда, имат съществен принос към опазването на околната среда и съхранението на природните ресурси. Този принос в изключителна степен се реализира чрез влагането на адекватни и качествени строителни материали, каквито са вълнообразните подкеремидени листове на ОНДУЛИН. Един от документите, даващ гаранция, че строителният проект покрива определени изисквания е Американският сертификат за екостроителство LEED. Сертификацията се извършва по точкова система. Листовете Изолин са фактор за повишаване рейтинга на сградата, поради високия процент вложени рециклирани материали, които са генерирани от домакинства, индустрия и др. и не могат да бъдат използвани за първоначалното им предназначение и са изхвърлени. Всички материали на Ондулин притежават сертификат VAR 1016 за рециклиране със силно въздействие, което осигурява елементи за сертифициране на сградата по системата LEED за устойчиви зелени строителни операции.

Да припомним основните предимствата на системата “Ондулин под керемида”:
1. Подобрява се температурният режим в обитаемите помещения в резултат на интензивната вентилация.
2. Намалява се нивото на шума в обитаемите помещения.
3. Намалява се допустимият наклон за съответния тип керемиди – минимален наклон на приложение на системата – 15%.
4. Осигурява се максимална защита от проникване на вода – хидрозилацията се извършва на ниво вълнообразен битуминизиран лист и на ниво финишно покривно покритие.
5. Удължаване живота на керемидите предвид факта, че работят в оптимален за тяхната дълготрайност температурен режим в резултат на интензивната вентилация.
6. Керемидите защитават битуминизираните листове от UV лъчите и от механични повреди при градушка.
7. Гвоздеите, посредством които се монтират фиксиращите летви за керемиди и куките, се коват във високата част на вълната на листовете, като по този начин се избягва проникването на вода през отворите;
8. Системата е приложима както при нови, така и при ремонт на съществуващи покриви.
9. Максимална защита от вода по време на строителството – листовете, които са водонепропускливи, се монтират бързо и лесно, като служат и за временна защита при монтаж.
10. При прилагането на системата във вариант със старобългарски (турски) керемиди се намалява разходната норма на керемидите (респ. теглото на покривната конструкция). В резултат на това, при ремонт на стари покриви, най-често не е необходимо набавянето на допълнителни керемиди, (което в повечето случаи е и невъзможно, поради уникалността им) с които да се заменят дефектиралите.
11. Намалява се бюджетът на покривната система в резултат на това, че монтажът на листовете е по-малко трудоемък процес в сравнение със системата от летви и контралетви. Могат да се влагат по-евтини керемиди без това да се отразява на сигурността. В общия случай не е необходимо да се използват подложни мембрани и фолиа, регулиращи конденза.
12. За разлика от пародифузните фолиа, при които количеството на парите, които се пропускат през тях зависи от разликата в парциалното налягане от двете им страни и от степента им на запрашеност, при системата “Ондулин под керемида” няма фактори, които да нарушат вентилацията.
13. Системата е приложима при всички типове носеща конструкция – дърво, стоманобетон, метал.
14. Универсалност – приложима е при всички покрития от керемиди:
– при старобългарски (турски) керемиди;
– при традиционни бетонови или керамични керемиди.

От гореизложеното, освен безспорните предимства от прилагането на системата, е видно, че в някои случаи тя е единственото възможно надеждно решение. Също така, тя е изключително подходяща за прилагане при архитектурни паметници, при които трябва да се запази автентичният вид, а също така да се поддържа оптимален температурен режим и влажност.

Ето един кратък обзор на някои от обектите, изпълнени през годините, с приложени характерни за системата от архитектурна и инженерна гледна точка решения, а именно:

Ондулин под керемида

Обект: Къща за гости, с. Жеравна – 2010 г.; носеща конструкция – дърво; тип керемиди – “турски”; ново строителство.

Ондулин под керемида

Обект: Църква – Православен храм “Свето Преображение”, гр. Пазарджик – 2010 г.; носеща конструкция – дърво; тип керемиди – старобългарски (турски); реконструкция.

Ондулин под керемида

Обект: Природо-математическа гимназия, Сливен – 2010 г.; носеща конструкция – дърво; тип керемиди – традиционни; ремонт.

Ондулин под керемида

Обект: Жилищна сграда, София: носеща конструкция – стоманобетон; тип керемиди – традиционни; ремонт.

Ондулин под керемида

Обект: Църква с. Калояново, обл. Сливен – 2011 г.; носеща конструкция – стоманобетон; тип керемиди – традиционни.

Ондулин под керемида

Обект: Къща с. Долно Брястово, обл. Хасково – 2011 г.; носеща конструкция – дърво; тип керемиди – традиционни; ново строителство.

Ондулин под керемида

Обект: Къща за гости – с. Тимарево, обл. Шумен – 2012 г.; носеща конструкция – стоманобетон; тип керемиди – старобългарски (турски); ново строителство.

Ондулин под керемида

Обект: Църква „Св. св. Петър и Павел“, Велико Търново – 2012 г.; носеща конструкция – дърво; тип керемиди – старобългарски (турски); ремонт.

Ондулин под керемида

Обект: Възстановяване и опазване на църквата “Свети Георги” в с. Арбанаси. Възложител Министерство на културата, Изпълнител: ДЗЗД “Строителство и реставрация Свети Георги” – 2012 г.; носеща конструкция – дърво; тип керемиди – старобългарски (турски); ремонт.

Ондулин под керемида

Обект: Къща с. Свежен – 2012 г.; носеща конструкция – дърво; тип керемиди – старобългарски (турски); ремонт.

Водещият принцип при разработването на детайлите е да се постигне надеждно и ефективно решение, а също така да бъдат лесни за прилагане и поддръжката по време на експлоатационния период да бъде сведена до минимум.

С цел правилното реализиране на системата ще направим акцент върху решения на характерните места на покрива при изброените по-горе в този материал обекти:

1. Стреха при вариант с старобългарски (турски) керемиди – етапи при монтажа.

– за всички керемиди от първия ред (при стрехата) се използват т.нар. дълги куки. Те се фиксират с гвоздеи „Ондулин”, като коването става във високата част на вълната. Възможно е, да е необходимо и на други редове (на по-високи нива) да се приложат от този тип куки.

Ондулин под керемида

– след първия ред се използват т.нар къси куки (“s” – образни). Те фиксират керемидите от конкретния ред към тези от по-долния.

Броят на редовете, при които се прилагат куки (къси и дълги), зависи от наклона и дължината на ската, от местоположението на сградата, от наличието на вибрации и др.

Ондулин под керемида

В резултат на прилагането на куките се постига надеждно фиксиране на керемидите. При прилагането на системата се гарантира еднакво разстояние между редовете керемиди (благодарение на куките) и стълбовете керемиди (благодарение на праволинейния участък в напречното сечение на профила на вълнообразният лист), като по този начин се получава изключително точен растер по ската.

Ондулин под керемида

2. Било и майа – етапи при монтажа. Решението е аналогично във вариантите при традиционни и старобългарски (турски) керемиди.
– Монтира се билна летва на необходимата височина.
– Прилага се битумна хидроизолационна мембрана Bituline, която минава над билната летва, а по двата ската се фиксира посредством последната (на най-високото ниво) фиксираща летва за керемида. Като минава под нея, битумната мембрана в монтирано състояние тангира към високата част на вълната, като по този начин се гарантира свободен обем, през който се отвежда въздуха в атмосферата. Не се препоръчва използването на самозалепваща вентилираща лента, предвид факта, че при замърсяването й се нарушава пропусквателната способност и това води до нарушаване на вентилацията, поява на влага от конденз и други неблагоприятни последствия.

Ондулин под керемида

– Фиксиране на билните елементи се осъществява се чрез т.нар. сух монтаж, посредством коване във високата част на билната летва или чрез използване на куки. Не се препоръчва използването на разтвор поради факта, че се възпрепятства вентилацията, а също така взаимното преместване на носещите конструктивни елементи води до компрометирането му (приблизително след 2-3 годишна експлоатация) , изразяващо се в напукването му и необходимостта от последващ ремонт.

3. Улама – решението е аналогично във вариантите при традиционни и старобългарски (турски) керемиди.
– В зоната на уламата, симетрично спрямо пресечната права на равнините на скатовете се реализира плътна основа.
– Полага се битумна хидроизолационна мембрана с червена минерална посипка.

Ондулин под керемида

Не препоръчваме използването на ламарина за реализирането на детайла при уламата, поради корозионните процеси и по-трудоемкия и специфичен монтаж.

4. Обшивки при връзка с калкан, бордове, отдушници, комини.

Отново поради съображенията, описани в предходната точка, използването на ламарина е сведено до минимум. Препоръчваме използването на битумна мембрана Bituline с посипка или самозалепваща лента с алиминиево фолио Onduband Pro.

Ондулин под керемида

Прилагане на системата при покриви с естествени каменни плочи (т.нар. тикли в някои региони).

Ондулин под керемида

Прилагането на системата “Ондулин под керемида” е много удачно решение за този тип покриви. Детайлът на изпълнение е следния: над вълнообразния лист ИЗОЛИН се поставят летви, които се фиксират посредством гвоздеи, като се спазва правилото продупчванията да стават във високата част на вълната. Разстоянието между летвите зависи от размера на каменните плочи, като задължително всяка плоча трябва да “стъпва” на минимум две летви. При прилагането на системата значително се намалява натоварването от постоянни товари, предвид факта, че каменните плочи вече не изпълняват хидроизолираща функция и се допуска минимално презастъпване. Също така, каменните плочи се захващат механично към летвите (посредством разпробиване и гвоздеи или чрез куки), като по този начин се решава проблема със свличането им по ската в резултат на голямото им тегло.

Важно е да се отбележи, че при системата “Ондулин под керемида” посредством летвите става предаване на товарите върху листовете Изолин. Размерите на напречното сечение на летвите подлежи на изчисление, като се контролира да не се превиши допустимото натоварване за листовете Изолин.

В настоящата публикация маркирахме основните приложения на системата и принципни постановки при решаване на детайли при характерни места на покрива.

При необходимост от допълнителна информация – от детайли или техническа консултация, можете да се свържете с Ондулин СМ.

Може да харесате още...