pixel

Новите сгради със сертификат за енергийна ефективност

Недовършените кооперации, чието въвеждане в експлоатация не е започнало до 22 ноември, ще получават сертификати за икономисаната енергия по нова наредба на министерствата на икономиката и енергетиката и регионалното развитие, влязла в сила в края на миналата седмица.

Издаването на сертификата се възлага от собственика на сградата на фирма, отговаряща на изискванията на Закона за енергийна ефективност. По същия закон се е определя и класът на енергопотребление на сградата, който е от А до G. Като А се отнася за сгради с висока енергийна ефективност, а G – за такива с голям разход.

Набирането на информацията за документа ще започва още с разработването на инвестиционния проект се казва в наредбата. Първоначално се прави сертификат за проектните енергийни характеристики на бъдещата постройка. След въвеждането на кооперацията в експлоатация се прави обследване, което установява нивото на потребление на енергия, определят се специфичните възможности за намаляването му и се препоръчват мерки за повишаване на енергийната ефективност. Обследването има за цел и да оцени спестените емисии на парникови газове вследствие на мерките за повишаване на енергийната ефективност на имота и съотношението разходи-ползи от изпълнението на проекта. Анализират се и възможностите за използване на енергия от собствени възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Собственикът на сградата получава документите за обследването на енергийната ефективност с протокол и в срок от 14 дни е длъжен да ги предостави с придружително писмо в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Според новата наредба сертификатът за енергийните характеристики на сградата включват 10 основни неща, като сред тях са описание на всички нейни енергоизточници включително и ВЕИ и разпределение на годишния разход на изразходваната енергия за отопление, вентилация, охлаждане, гореща вода и осветление, изразена като дял от общото потребление.

Сертификатът има срок на валидност 10 години и се актуализира с издаването на нов при подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата.

За самостоятелен обект от сградата сертификат се издава въз основа на общия за цялата сграда при сгради с обща отоплителна и/или охладителна инсталация.

Според промени в Закона за енергийна ефективност от март на задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с РЗП над 500 кв.м, а от 9 юли 2015 г. – с РЗП над 250 кв. м.

Може да харесате още...